Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rapor Lasanble Manb LALIT pu "Bilan 2008"

26.01.2009


Ram Seegobin ki ti pe prezide finn swet tu manb labyenveni pu sa Lasanble la. "Nu pe zwenn sirtu pu bilan bann striktir LALIT," li finn dir, "akoz nu finn fek fer enn Lasanble Manb, kot nu ti ena enn bilan enn an pu parti, anterm santral ek enn analiz sityasyon politik dan pei. Me, zordi nu ena bilan pu striktir parti, setadir rezyonal, brans, komisyon. Kan nu get tusala, li kuver ase buku seki nu finn fer an 2008."

Ram Seegobin finn kontiynye: Apre tu rapor, nu pu ena enn deba lor kimanyer parti finn ete an zeneral an 2008, e ki nu ti manke. E apre lasanble, nu pu bwar enn ti-lasante, manz enn ti-snak pu selebre lafen lane ansam.

RESESYON EKONOMIK
Aktyalite sa lane la finn domine par evennman ekonomik. Se devlopman ekonomik, e onivo mondyal e onivo Moris ki finn determinan, e sa rann 2008 interesan. E, anfet nu finn truv evennman ekonomik ki finn vinn expoz sa bankrut sistem kapitalist, e finn vinn expoz lafen enn sikl ki ti kumanse kumansman lane 80, kot iltra-liberalism ti demare an Amerik e UK e, atraver FMI, BM, OMC finn fane partu. E sa sistem-la finn fane pandan 25 an, e dan dernye 20 li finn fer sa san buku chalennj. Sa finn fer tu dimunn, kuma nu finn tande, kumans koz "lafen listwar". Sistem kapitalis sanse ti pu la ti leternite. Me, leternite pa finn dire tro lontan.

Sa lane la dan Moris e dan lezot pei, nu finn travers enn kriz alimanter. Finn ena enn ogmantasyon terib pri nuritir, plis peniri. Nu ti kumans lane ladan. E nu kone ki sa kriz la li pu dire pu plizir lane. Anmemtan ti ena kriz petrolye, kot baril ti depas $150 baril. Fret ti pe ogmante osi. Alor, nu ti pe sibir inflasyon. Nu finn sorti ladan, e kot ti ena buku aktivite ekonomik, dan lespas enn an, nu finn rant dan so lekontrer. Enn kriz finansye. Sa ti kumanse dan Lamerik. E asterla ena kumansman enn resesyon. Dan buku pei, krwasans ekonomik li negatif. Sa vedir prodiksyon pe raptise. Mem kot li ti pe rape, kuma dan Lasinn ek Lenn, krwasans finn ralanti. Sa ralantisman dan aste pe amenn lisansiman ek somaz, enn kriz sirprodiksyon, kot prodikter pa pe kapav vann so marsandiz. Akoz marsandiz pa pe vande, lantrepriz apre lantrepriz kumans met deor, mem ferme. Amezir dimunn perdi plas travay, ena mwens dimunn ankor ki ena larzan pu aste prodwi. Dan Zapon dan enn mwa finn ena enn imans bes dan sirkilasyon larzan. Asterla pe truve ki kriz pu pli grav, e li pu dire pli lontan ki tipanse.

Sa vag kriz pe vinn expoz sa kriz sistemik ki Moris ti pe deza fer fas, e ki LALIT ti deza idantifye, e ti fer nu deza deklans nu Kanpayn pu enn Lekonomi Alternativ, depi avan 2004. Sa ti tem nu kanpayn: kimaner kan disik ek textil ankriz, pei la rant dan enn kriz sistemik. Zordi sa kriz depi deor pe vinn expoz sa kriz sistemik dan Moris plis ankor. Zordi lavant T-shirt Moris inn tonbe buku dan lezot pei, e finalman isi enn serten nomb lizinn, kan komann bese, ferme. Resesyon pe kumans morde Moris. Lefe finn kumans fer li santi asterla, me dan 2009 ki lefe pu vinn grav.

Onivo turism, li parey. Apre tu deklarasyon Minis Finans, Minis Turism etc, kot sanse nu lindistri turism pe reziste, lerla ver Oktob-Novam lefe kumans santi lor turism isi Moris. To lokipasyon Lotel pe koste ek 50%. Si nomb turism stab, parski ena plis lotel, ena plis lasam lotel, alor to lokipasyon finn fini kumans diminye e pu kontiyn diminye. IRS osi ena problem. Pu lavant IRS e pu finansman IRS, pu tulde ena problem.

Gro-gro proze kuma Tian Li, ki ti pu demare par konpayni depi Lasinn dan Ter Ruz pe tarde. Desizyon pu fer sa proze-la par Konpayni konserne-la ti pran kan Lasinn so to krwasans ti 11-12% par lane, alor li ti oblize expann. Zordi somaz pe ogmante dan Lasinn. E Lasinn, kan dir somaz pe ogmante, li ule dir enn milyon dimunn perdi plas travay. 38,000 lizinn inn ferme. Alor, li pa ditu evidan ki proze Tian Li pu demare. Minis Finans ankor pe bat lestoma, pe dir Tian Li ti pe zis gayn enn-de ti-problem finansman, an Mars pu donn premye kud pyos. Petet Sithanen pe blefe. Li paret proze inn friz.

Asterla, Air Mauritius ena gro problem. Depi so kumansman Air Mauritius ti asosye etrwatman avek lindistri turism dan Moris. Air Mauritius amenn kliyan pu lotel, e li depann lor kliyan lotel pu ranpli so avyon. Kan lindistri turism onivo mondyal pe bese enpe, Air Mauritius ena mwens kliyan. Me, anmemtan bann manejmennt Air Mauritius, bann ki donn zot mem gro gro bonis, finn al fer enn gabzi absoliman monimantal. An Ut 2008 zot finn al fer enn kontra "hedging", enn espes kontra zugader. Pu prosenn 2 an zot inn angaz zotmem pu aste 80% zot karbiran a enn pri fix de $104. Kan zot finn pran sa kontra la, karbiran ti $140 baril. Pu prosenn 2 an zot fini aste, peye davans a $104 par baril. Kuma zot fini siyn sa kontra hedging lor $104, dan lespas enn mwa karbiran sorti $140 li vinn $40. Me, Air Mauritius pe kontiyn pey so karbiran $104 kan li $35 par la zordi. Alor Air Mauritius ena enn mank a gayne monimantal. Li 4-5 milyar rupi. Pu Air Mauritius pa zis nomb pasaze pe diminye, me ena enn lapert adisyonel de 4 milyar. Zot premye reaksyon se natirelman pu aret tu vol ki pa rantab. Si Delhi ubyen Munich pa rantab, aret li. Kan Air Mauritius aret vol, natirelman mwens turis vini. Li nepli osi fasil pu zot vini. Alor Air Mauritius, ki sipoze sutenir lindistri turis, me kan kriz vini, li pe antrav lindistri turism. Sa tipik enn kriz sistemik. Akoz tu zafer amare enn dan lot, kan ena enn kriz, li amenn lezot.

Deba ki finn gayne dan lapres se eski lekonomi Moris rezilyan ubyen pa, eski li pa iminize kont kriz. Minis finans finn fer deklarasyon lor deklarasyon debil.

Me, li finn mentenir pena kriz Moris. Lerla ep! 2 semenn desela, li anonse pe met dibut enn "plan relans". Me, li ti pe dir pena problem. Alor, ki plan relans. Asterla li vinn inzekte enn milyar isi, 2 milyar laba. E Guvernman pe bizin garanti sa 4 milyar Air Mauritius-la. Sa azut enn lot fardo.

Ek seki Guvernman pe fer isi, li resanble seki Guvernman lezot pei pe fer. Demand finn tonbe, alor Guvernman isi, parey kuma USA, UK, Lalmayn, pu depans kas. Li pu deblok larzan pu infrastriktir. Li pe deblok larzan pu konpayni konstriksyon, par exanp. Rama Sithanen pa trap pyos, limem, fuy dren. Li pe donn gro gro kontra firm kapitalist kuma Building and Engineering, COLAS, etc, donn zot larzan piblik, sifonn li atraver konpayni prive pu mentenir anplwa, pu mentenir demand dan lekonomi Moris. Guvernman pe osi pran mezir pu flot Laburs Moris. Enn bann lefe kriz finansye se tu investiser depi lezot pei pe bizin kas laba, kot zot. Samem apel sa enn "credit crunch". Alor, aksyon ki zot posede isi Moris, zot pe vande. Kan zot vann aksyon, pri aksyon pe bese. Guvernman pe pran fon National Pension Fund, li met li dan laburs, li aste aksyon pu gard pri-la enn serten nivo. Osi ena enn peniri dolar dan Moris, akoz tu sa investiser-la pe tir zot larzan, e li an dolar ki zot tir li. Sann kut-la ena enn peniri dolar Moris. Alor Labank Santral finn flot 100 milyon rupi an dolar dan Labank. Alor, parey kuma lezot Guvernman, kan sa sistem kapitalist pe rant dan enn so bann kriz byen byen profon, olye reflesi kimanyer re-oryant lekonomi, tu seki zot fer se kolmate. Elastoplas. Panadol. Zot pa pe dir anmemtan bizin repans sistem-la a lonterm. Pena okenn deba lor nuvo form lekonomi.

POLITIK
Evidaman nerport ki kriz ekonomik, e sirtu enn kriz sistemik, li ena enn lefe lor sityasyon politik. Alor, u gayn enn kriz politik ase permanan, osi. Onivo Guvernman finn ena bann defeksyon. Enn Minis, Madun Dallloo finn ale, Rama Valayden preske demisyone, Rama Sithanen preske demisyone. Guvernman bizin diyl ar problem tro buku vis premye minis, redonn Rama Valayden enn lot apelasyon. Enn galimacha an zeneral, me sa li enn refle sityasyon kriz ekonomik dan politik.

Ena osi efervesans otur fizyon MR ek PMXD. Sa li pa etonan, ki li PMXD ek so bann minis tu sa, ki li MR ek so minis tusa, zot ena mem sutyen elektoral ki LALIT, setadir ant .5 ek 1%. Zot pa pu kapav sirviv andeor enn koalisyon. Mem andan enn koalisyon zot pa kapav gayn seki zot pe rode, setadir pli gran but, plis nominasyon, etc. E sa fizyon la li paret telegide depi Simityer St. Zan [riye].

Onivo relasyon MMM ek MSM, sak semenn relasyon finn anpire. Zame pa tro konpran lor ki baz. Eski diverzans lor program? Ubyen lor kriz alimanter, kriz petrolye? Non. Li lor kimanyer partaz pos Premye Minis, kimansyer partaz tiket. Zot tulde finn vinn bann parti ki get zis puvwar, san ki zot ena okenn program, ni okenn proze. Antuka, la, li paret ant MMM ek MSM tu inn vremem gate.

Antretan, ka kont eleksyon Ashok Jugnauth finn pas divan Lakur Siprem ki finn truv iregilarite ek frod elektoral. Ashok Jugnauth fer lapel, Konsey Prive Larenn, laba zot finn konfirm zizman Lakur Siprem. Alor, sirkonskripsyon nimero 8 mank enn depite. Lerla politik turn otur koze eski parsyel pu vit, ubyen lane prosenn, avan ubyen apre Mars. Ena enn flu total. E pu ogmant flu, Berenger swit a enn insidan otur enn lake sat kot fu Berenger deor dan Parlman, li pa prezant eskliz, e li menas demisyone. Li mem dir Klark prepar so lempsem, tu. Lerla li re-reflesi. Petet tu depite MMM pu demisyone. Lerla sirman zot kalkil zot lapey, bonis tusa. Lerla zot anonse petet Berenger pu demisyone tusel. Si Berenger demisyone pu ena 2 parsyel, ubyen si zot tu demisyone, pu ena enn ta parsyel, e si zot pa demisyone pu ena enn. Ubyen natirelman, nerport kan Premye Minis kapav larg eleksyon zeneral. Alor, ena enn flu. Dan nu dernye lasanble manb LALIT, nu desizyon se si ena enn parsyel dan nimero 8, LALIT pu sirman prezant enn kandida. Tu kamarad finn angaz zot pu donn kudme.

Si ena parsyel dan Nimero 8, MMM fini angaz li pu sutenir Ashok Jugnauth, enn dimunn ki so syez inn kase akoz finn truv li kupab frod elektoral, e par Lakur Siprem e par Konsey Prive Larenn.

Antretan, kan kriz ekonomik ti kumans morde 2 mwa desela, redakter lagazet kuma Jean Claude de L'Estrac finn propoz enn Guvernman linite nasyonal pu fer fas a kriz, pu fer fas a sa kriz ki zot ti pe dir na pena-la. Malenn Oodiah kontinye explik exakteman ki zar koalisyon zot pe koze. Berenger dir "Encore une connerie de L'Estrac". Ase difisil pu truv enn Guvernman linite nasyonal pur lemoman. Me, dan lepase kan zot pli an-ger ki zot pli pre ek enn koalisyon. An 1969 kan Gaetan Duval fer so miting Plas dike li pa ti dir ki si li fer lalyans ar SSR, li pu manz Macalpine. [Riye]. Lor mikro pa bon zure. [Riye].

Finn osi ena buku deba lor reform elektoral e lor ki pu ariv sistem best loser. Li finn dan aktyalite buku. Lerla finalman semenn dernye Rama Valayden finn sorti ek enn dokiman pu propoz reform. Me, li bann reform sirtu dan diferan prosedir. Eski pu ena latab pu parti, eski loto pu sarye elekter, kot pu met bandrol, kimanyer fer kawnting, eski pu ena baz (konteyner ki bann-la mete-la). Alor li pa vreman enn reform sistem-la. Par exanp, li propoz olye enn kosyon Rs250, u Nomination Paper bizin gayn sutyen 100 olye 8 paren kuma asterla. Nu dan LALIT, nu finn deza diskit sa dan lepase. Me, vre reform elektoral paret byen difisil. Parsyel pe vini, eleksyon zeneral kapav pe vini, kriz ekonomik byen grav. Tu sa bann parti, plis parti andeor parlman, asize tom dakor lor reform, li difisil truve.

REAKSYON KLAS TRAVAYER ORGANIZE
Reaksyon klas travayer organize, bann sindikal, li enn reaksyon ase trakasan. Ondire pena reaksyon. Muvman sindikal pa paret pe reflesi ditu lor kriz ekonomik ek lor ki li ule dir pu klas trvayer. Ki kriz la pu fer pu travay, pu kondisyon travay, pu somaz.

Me, seki finn arive sa lepok-la, par kont, se finn ena enn seri konfli alinteryer muvman sindikal, e sa finn amennn enn fragmantasyon ki pa finn ena depi lontan. Ti ena enn espes linite kont nuvo lalwa anti-travayer (EREA ek ERIA), me lerla enn parti sindika finn dakor pu syeze dan NPC ek enn parti finn refize, e sa finn amenn enn premye kasir. Lerla, kan sa 2 lalwa-la vinn divan Parlman, sa kasir-la finn agrave. Sak but muvman sindikal finn fer enn manif separe. Sa finn montre buku febles. Finalman sa 2 lalwa la finn pase, e finn proklame. Ansam, zot sanz rapor de fors buku ant travayer ek patrona. Pu ena anplwa pli "flexib". Patron kapav pran dimunn kan li anvi, met dimunn deor kan li anvi. Lapey minimem dan Award pe disparet. Seki patron pe dimande depi lontan, seki FMI BM pe dimande depi lontan, sa ki pe arive. Travayer so lafors travay pe vinn exakteman kuma pomdamur.

NTUC inn kas an de, e CSG-Solidarite (FPU, FTU, GWF, RWF, plis Rezistans ek Alternativ ek Muvman Premye Me) finn al enn kote. Anmamtan FPU pe kas an-de, para-etatik enn kote, sekter prive lot. GWF finn vinn enn lakok vid. SILU inn ale, Lepor inn ale. FTU pe gayn difikilte akoz li prezan dan zonn frans, kot buku lizinn pe anfet ferme. Tu le 3 federasyon pe gayn difikilte existe. Zot inn vinn ansam pu form CSG-Solidarite depi enn pozisyon febles. Le 29 Novam, par exanp, ti ena enn manifestasyon ki ti sipoze enn gran relans. Zot ti anonse si pena 400 travayer, zot pe ferm labutik. Ti ena 150 dimunn prezan, e sa finn vinn expoz febles terib dan muvman sindikal. Sa CSG-Solidarite-la, zot pretann ki zotmem alavangard klas travayer, zotmem pu liyd klas travayer, e lerla expoz sa kalite febles la. Bann patron fini konpran ki lidership an dezarwa. Alor patrona pu azir lor la.

Patrona deza pe azir. Serten konpayni deta kuma Air Mauritius ek Mauritius Telecom finn fer viktimizasyon grav kont sindika. Finn ena 2 prezidan sindika lisansye dan Mauritius Telecom. Finn ena enn gran manifestasyon divan biro Mauritius Telecom, e mobilizasyon ti byen fer. Laba ti ena enn intervansyon Jack Bizlall ki delegasyon ofisyel LALIT ki ti laba finn truv inakseptab. LALIT ti exprim nu dezakor ek organizater. Zot osi, zot ti amerde ek diskur Jack Bizlall. Si enn lorganizasyon pa dir kiksoz, kan li ti laba, ondire li dakor. Alor, lor nu sayt, nu ekrir enn lartik siyne LALIT, kot nu felisit organizater, kot nu denons prezans enn ti-grup kominal ar T-shirt, ek kot nu deplor diskur kont-prodiktif Jack Bizlall. Get nu sayt (News Archives). Kan Bizlall finn okuran, li finn sap lor kal. Li finn ekrir enn long patant kuma enn trak ek enn let personel adrese a enn nu manb, Lindsey. Atak Jack Bizlall li sirtu kont Lindsey. Trak-la pir ki so diskur divan Mauritius Telecom. Ena menas ek vyolans. 2 fwa Bizlall dir li pu met trak-la lor so sayt. Li pena enn sayt, me li pu met enn dibut, li dir, spesyalman pu met sa lor la. Nu truve pena naryen pu reponn, pena naryen kont nu politik ladan, alor nu dir, "Ki nu pu donn li traka, nu met li lor nu sayt." Lerla nu inform enn serten nomb dimunn, invit zot al lir seki li finn ekrir. Jack Bizlall pli amerde. Li avoy 2 fax. Sann kut la, li divage net. Tulde fax, enn adrese a Lindsey, enn a Komisyon Fam LALIT, byen vyolan ek sexist. Lerla nu finn invit manb, ek mem piblik, si zot ule kopi, fer enn reket, kapav gayn enn kopi ar nu.

Kan gayn let anonim kuma parfwa gayne e li ranpli ar zure, u zis avoy li direk dan panye. Me sann-la la li enn let anonim me siyne. Zize, u.

Asterla, bann kamarad nu pu uver a deba lor sityasyon ekonomik, politik ek sindikal avan nu ekut bann bilan diferan striktir parti. [Deba swiv.]

Bilan Rezyonal
Q Born-Lwes
Kisna finn prezant Rapor pu Rezyonal QB-Rivyer Nwar. Ena brans Ti-Riviere, Bambous ek Rivyer Nwar. Nu zwenn kot kamarad dan sa 3 vilaz la. Nu zwenn enn fwa par kenzenn. Nu finn afekte par drol ler travay ki serten nu manb brans ena pu fer. Nu reynion Rezyonal Rivyer Nwar finn zwenn 2 fwa e parfwa ansam ek Port Louis so rezyonal konzwen. Dan brans ek rezyonal, nu swiv enn azanda klasik. Rapor Komite Santral, aktivite parti, ki brans pe fer, plis get aktyalite, avoy propozisyon Komite Santral. Nu finn get kestyon peser ek drwa akse a lamer, nu finn etidye IRS ek gran devlopman tablisman Medine. Nu finn osi get lanvironnman dan landrwa. Kote analiz ek deba, nu finn ena buku analiz lor bann oto-proklame kuma "lagos", sirtu 2. Dan nu brans nu sey konpran sa kalite fenomenn la. Nu get lekonomi ek somaz buku, nu swiv IRS ek turism depwendevi nasyonal ek osi kuma li afekte nu landrwa. Pu Kongre Internasyonal an Fevriye, nu ti fer enn bon mobilizasyon. Dan ledikasyon politik sak kenzenn, nu ena manb nu rezyonal prezan. Lor kolaz lafis ek distribisyon trak, nu finn asir nu partisipasyon. Nu ena intervansyon kamarad onivo internasyonal. Enn finn al Zapon. Dan seminar LALIT lor Rodrig, nu ti ladan.

Rozil-Les
Alain M. finn prezant rapor pu brans Rozil, Plezans, Stanley, Montayn Ory, St. Pierre. Swit a Kongre, nu finn gayn nuvo manb. Nu finn ena plizir reynion uver lor kanpayn pu enn lekonomi alternativ. Dan Vilej Orl Moka, e nu finn prozet nu fim dan Plezans ek St. Pierre. Dan Kolez Nelson nu finn ena reynion ek Kolez Newton. Nu ena enn problem organiz serten reynion akoz long ler travay plizir manb. Tem nu finn koze: kriz ekonomik, problem dan Plezans, sityasyon Rodrig, lekonomi an zeneral. Onivo nasyonal, nu finn partisip dan Kongre, Ledikasyon Politik, distribisyon trak, lansman liv lor LETA, e lor Fron Komen Sekirite Alimanter. Dan No 8, si ena parsyel, nu finn kumans mazine kimanyer nu pu amenn kanpayn.

Port Louis (Aswar)
Zorz dir: Ena 2 brans Port Louis, enn zwenn aswar, enn lizur. Nu brans aswar zwenn tu le 15 zur. Nu diskit buku zafer lekonomi, sirtu zafer dan travay ek sindika. Nu ena plizir manb ki aktif dan sindika dan sa brans la. Nu get size byen larz. Seki mo truve, nu gayn buku linformasyon ek analiz. E nu fer reynion konzwen enn fwa 2 mwa avek Port Louis (Lizur) ek Lenor (e parfwa Lwes ansam). Nu brans okip zurnal pu parti.

Port Louis (Lizur)
Anne-Marie: Brans Port Louis lizur ti kumans zwenn dan Lindi, lerla Mardi, lerla Merkredi. E nu gayn difikilte akoz ena kamarad ki travay shift, alor li konplike. Nu kumans ek Rapor Komite Santral, lerla nu diskit an-detay amezir tem sulve dan Rapor. Nu finn zwenn 19 fwa Gran Rivyer, plis 2-3 fwa lakaz manb. Sadna ek Rajni finn deza prezan dan nu Brans kuma animater. Nu koz buku lor sindika, e lor travay sirtu dan lepor ek lotel, etan done manb dan brans konn sa sekter la. Nu analiz muvman sindikal, sirtu lepor ase suvan. Nu osi finn analiz bidze, leta, kriz finansye, zizman Diego, problem otur Rama Valayden so Minister. Nu finn dan Kongre Internasyonal, Tab Rond lor Sekirite Alimanter ek Fron, lansman lespas batiman. Nu finn partisip dan travay dokimantasyon, plis nu finn prezan pu visit Sam Wainwright. Nu ti ena manb partisip dan manif divan Lambasad de Frans. E nu partisip dan rezyonal ek reynion konzwen ek brans aswar. Plan pu 2009, nu pe sey stabiliz nu brans, e nu ule prepar enn Bilten Sayt. Nu pu al dan sa direksyon la. E nu pu rekrit nuvo manb. Nu pu gete kisannla bizin vinn manb kart zonn.

Beau Bassin
Suraj dir brans Beau Bassin zwenn tule 15-enn. Nu diskit lor aktyalite, e nu gayn rapor Komite Santral. Nu diskit aktivite parti. Nu brans ti donn kudme pu Kongre. Nu ti fer 2 reynion uver kot kamarad Alain. Nu ena manb dan distribisyon trak. Lor kolaz lafis, nu ti partisipe kuma enn lekip. Nu diskit lor kriz alimantasyon, lor problem ekonomik dan lemond.

Curepipe-Sid
Rajni dir ena 4 seksyon dan zot rezyonal. Ena brans Rozbel, ki zwenn indepandaman sak semenn e ki ena ful manb ladan. Enn fwa par mwa li vinn enn reynion brans formel kot 2 manb vini depi santral, e lezot sinpatizan osi invite. Ena 2 striktir lizur: enn brans New Grove ek enn Kirpip. Enn manb anim zot, e zot tulde pe rekrit ase buku nuvo manb. Brans Kirpip osi zwenn enn fwa par semenn. Rezyonal finn zwenn mwens fwa ki dabitid, me nu finn ena kur Ledikasyon Politik sak 3 semenn ki finn ede dan devlop konfyans ek langazman pu sa re-organizasyon striktirtirel ki pe mars ase byen. Kumansman lane ena enn nuvo reynion rezyonal.

Semeri
Ram dir bann brans tu paret fonksyone ase byen, me expansyon tuzur ase difisil. Sa li enn problem enpe partu dan lemond. Striktir de baz li la, selman. E ena osi travay otur diferan Komisyon. Sakenn finn fonksyone, an paralel avek Brans ek rezyonal.

Apre enn-de komanter par manb prezan, nu finn pas lor rapor bann komisyon, enn par enn.

Komisyon Sindikal
Nu ti zwenn formelman an Avril, me sa lane-la dan tu striktir nu finn diskit muvman sindikal buku, presizeman parski ena problem dan sindika dan enn lepok kriz ekonomik. Dan nu seminar Rezidansyel an Ziyet, nu ti ena enn sesyon net lor sindika, e lor fragmantasyon dan federasyon ek dan konfederasyon. Nu finn osi sitye responsabilite pu sa bann fragmantasyon la, sirtu kote serten dirizan. Dernyeman, apre lisansiman 2 dirizan MT, nu finn truv Jack Bizlall fer enn derapaz terib. E kan LALIT pran pozisyon, li fer sorti kont LALIT e kont enn manb, Lindsey Collen. LALIT finn gayn buku solidarite depi organizasyon sindikal, depi lezot lorganizasyon ek depi individi. LALIT finn gard enn relasyon sen ar sindika. FCSOU, GSA ek OUA finn invit manb LALIT, e dan Fron Komen Sekirite Alimanter nu travay ansam avek 8 lezot lorganizasyon ek 2 federasyon, FTSP ek GFTU. Nu ena manb dan sindika kote lasante, minisipalite, profeser, lepor, ledikasyon ek lezot sekter, e zot kontribiye dan Komisyon.

Komisyon Zenn
Kamarad Ally ek Cindy finn prezant rapor. Apre Kongre Internasyonal, Komisyon Zenn finn mars byen terib. Nu finn zwenn 3 fwa, kot Gran Rivyer ek Kirpip. Se sirtu nuvo kamarad depi Kongre Internasyonal ki ti donn zot non. Finn ena buku refleksyon parmi tu nuvo manb lor ki pu interes lezot zenn dan politik, sirtu dan ader a brans. Tem ki ti propoze penn kapital, medya,lasante gratis, kominalism, kuma fer enn deba formel. Pu 2009, si sak manb kapav invit nuvo zenn, sa pu ede. Ally ti reprezant LALIT dan deba bann zenn lor politik.

Komisyon Dokimantasyon
Cindy finn donn rapor. Komisyon-la ti met dibut dan Kongre. Ti zwenn 16 Fevriye pu premye fwa. Sa ti lans prosesis met tu dokimantasyon lor form elektronik. Nu ena 362 fayl plis 111 bwat. Alor, li pran letan met li lor elektronik. Pandan vakans Pak ti ena lekip ki ti donn kudme. 2yem laspe inportan se finn ena travay konzwen ant LALIT ek 2 lezot organizasyon, LPT ek MLF. 3 dokimantalist pe travay. 44 fayl fini konplete net. Ena fayl LALIT, Fam, Ut 79, Langaz, Lindistri Sikriyer, 30-enn fayl ki trwa-kar travay fini konplete (Zis kiy-word pankor mete.). Buku manb ek sinpatizan finn donn kudme. Travay-la pe kontiyne, e taler kamarad Kisna pu rakont lor web.

Komisyon Ledikayson
Komisyon finn zwenn 3 fwa sa lane la. Apre Kongre ti ena rankont ant 16 manb Komisyon Ledikasyon ek Neville Alexander. Buku manb ek sinpatizan truv ledikasyon inportan. Zordi sondaz L'Express dir 42% dimunn panse ledikasyon enn priorite pu zot. Neville ti partaz so bann lide lor ACALAN, lakademi langaz dan Lafrik, ek kanpayn UNESCO. Tradiksyon, terminolozi ek zistwar, tu ena komite pe travay lor la. Lerla, an Desam nu finn zwenn 2 fwa swit a piblikasyon Plan Bunwaree lor ledikasyon. E nu finn prepar enn dokiman, a 7 manb Komisyon. Sak dimunn ti prepar enn seksyon e nu finn met li ansam pu fer enn dokiman. Fini avoy tu sindika ek finn ena lartik dan L'Express ek Samdi Plus. Dan Komisyon ena manb ki profeser, ki dan PTA, ki dan sekter preskoler, ki dan LPT. Nu ena lide fer enn grup anseynan lane prosenn pu get proze ledikasyon.

Komisyon Kanpayn pu Politik Ekonomik Alternativ
Rada ti donn Rapor. Sa Komisyon-la osi ti met dibut dan Kongre an Fevriye. So bi ti sirtu pu re-oryant kanpayn, sirtu ki kriz alimanter ti pe vinn zwenn kriz sistemik. Nu ti fer enn premye reynion Komisyon kot enn manb Beau Bassin. Nu ti propoz LALIT fer enn Eta de Lye sityasyon alimanter dan LALIT. Komite Santral ti dakor, lerla nu ti fer enn Tab Rond, enn Eta de Lye. Nu ti invit plizir lezot organizasyon kuma MAA, Amis de Rodrig, ICP, ek 2 federasyon sindikal ek bann lasosyasyon kuma LPT, MLF ek Playgroup. Li ti enn gran sikse, e premye rankont-la finn donn nesans enn volonte pu enn striktir permanan, enn Fron. Anfet Fron-la enn gran sikse. Premye li finn elabor enn Sart lor Sekirite Alimanter, enn travay vreman extra. Nu finn fer enn reynion kot FTSP kot Prof. George Chan ti vinn explik lor laferm integre. Ti byen interesan. Otokritik: kan sekirite alimanter nepli lor azanda, nu pa finn azir ase vit pu re-amenn kanpayn azur. Ti ena enn reynion LALIT lor lekonomi alternativ avek lanfaz lor Rodrig, enn espes Seminar. Ti ena buku sinpatizan prezan depi Rodrig, ek parmi Rodrige ki res Moris.

Komisyon Diego
Lindsey finn dir ki, enpe kuma Komisyon Sindikal, telman sa size la ti daktyalite ki suvan nu finn fer travay-la onivo striktir santral, osi byen ki dan Komisyon. Komisyon finn zwenn prekot lye travay enn manb dan so ler manze. Nu finn bizin amors buku sanzman politik lor kestyon Diego sa lane-la, e LALIT finn reysi fer zot gras-a refleksyon Komisyon. Nu finn ekrir nu pozisyon fas-a regrupman Chagosyen ki anfaver baz militer lor Diego, e nu finn ekrir enn analiz lor Diego pu lapres lor la.

Komisyon Fam
Rajni dir Komisyon Fam enn ansyen Komisyon LALIT, e li zwenn pu get program ek aksyon LALIT de pwendevi fam. Enn reynion inportan ti apre trak Jack Bizlall le 13 Novam. Manb fam finn analiz sinifikasyon enn tel derapaz, kan LALIT antye kritik kikenn e li atak enn fam dan parti. Tu bann opsyon lor ki nu bizin fer, fas-a sa, finn debat. Nu finn desid finalman pu zwenn dimunn, fer zot kone, e pu met seki Jack Bizlall finn ekrir lor nu web sayt. Sa finn montre valer enn Komisyon Fam ki kapav zwenn dirzans kan ena enn atak kont fam.

Komisyon web
Komisyon Web inn zwenn buku buku fwa. E finn ranvwaye ase suvan osi. Ena 5 manb plis nu webmaster. Nu suvan zwenn avek nu webmaster. Pu konsey artistik nu get kamarad Alain, ubyen li zwenn ar nu 5. Kongre nu ti pran desizyon pu fer Web pli aksesib. Nu finn sanz nu web net. E nu finn fer li pli "user-friendly". Avan sa li ti kuma enn "friyzer", seki ladan res fize. Rada web editor, Ally foto editor, mwa mo dokimennt editer. Kan uver web, u truv nuvo foto kuma asterla ena Rajni pe pran laparol dan lansman liv LETA. Asterla, u truv dernye poster par divan, ek poster andan. Nu osi kapav met bann tit-anons dan enn flexispeys lor om-pej, pu anons aktivite ki pe vini, ubyen program radyo ki pe vini. Nu ena versyon odyo Manifes Kominis lor web. Ena mem enn ti-but depi nu fim "Pu enn Lekonomi Alternativ" lor web, enn ti-reklam. Ena lamizik, ki kamarad Rajni ek so bann kamarad mizisyen finn donn nu. Kapav downlod depi lor nu sayt. Nu finn azut enn ti-kestyoner lor sayt ki enn 40 dimunn finn reponn depi 15 pei. Nu pe kumans lod Sant Dokimantasyon, par exanp premye 3 fayl "Dokiman LALIT" fini rantre, plis 2 fayl kupir LALIT deza lor web. Seksyon dokiman LALIT kukran ena 155 dokiman ladan. Dan Linnks, ena lezot sayt ki kapav al gete. Nyuz ki pli updeyt. 840 item. 174 item an 2008. Sa finn kontribiye par Lindsey, Rajni, Alain, Jean, Cindy, Rada, Ram. Eski nu kapav gayn kontribisyon brans ek rezyonal dan lavenir? Onivo web la limem: an 2008, finn ena 143,294 vizit a nu bann paz websayt. Li buku. Pli tigit li otur 9,000 dan enn mwa. Pli buku dan enn mwa 16,000. 11,000-12,000 vizit par mwa li buku kuma enn mwayen pu parti kuma LALIT. E dernye nuvel, enn stop pres, yer nu finn gayn gran sirpriz, Diksyoner Ledikasyon pu Travayer finn eplod lor nu sayt. U kapav fer resers pu mo. Al gete! A-Z. Diksyoner LPT enn prototip, ek so montaz pu web osi, li enn prototip. Bizin fer kone si truv erer ubyen zafer ki pa marse. So lansman ofisyel, LPT pu fer li okuran 2009. Kumsa avan sa, nu pu kapav tir erer.

Komisyon Internasyonal
Ram dir finn ena buku aktivite Komisyon Internasyonal. Tradisyonelman nu bann lyen ek lezot parti ek organizasyon politik: Lerop ena LCR ki pe vinn NPA ek LO ek PT ki asterla apel POI, ena Entente International ki so sekretarya an San Francisco. Dan Langleter nu ena lyen ek SWP. Dan Sid Afrik, nu ti ena relasyon ek WOSA ek kontak ek lezot. Dan lepase Ostrali, nu ti ena kontak ek DSP, ek Lareynion avek Maron. Dan dernye enn-an-dezan, buku lorganizasyon ar lekel nu ena kontak pe sibir bann mitasyon. DSP, LCR, Maron, PT, finn sanze depi lorganizsyon politik Marxist ver muvman anti-kapitalist ase larz. Sa finn rann lyen enpe difisil. DSP, par exanp, finn kas an-de. Seki res DSP, li pe fonn dan enn Socialist Alliance. Enn but ladan, ki ti minoriter, finn al form enn lot parti, Revolutionary Socialist Party. Alor, lyen internasyonal dan enn tel lepok pa tro fasil.

Zanvye nu ti ena lansman Dayeri Palestinn ki Kisna ti ekrir apre so letan dan Palestinn. Ti enn evennman, ek liv-la byen popiler.

Neville Alexander ti vini pu Kongre, e LALIT ti ena enn rankont formel ar li kan li ti la.

An Mars, enn zurnalist BBC ti isi pu fer antrennman zurnalist MBC, e li finn intervyue Ram. Plizir dimunn finn tann sa intervyu la lor BBC World.

An Ut, nu finn resevwar Sam Wainwright depi DSP ki Ram ti zwenn kan li ti al konferans Ostrali. Nu ti fer enn sesyon ar li lor sityasyon pu klas travayer ek muvman sindikal ek politik dan Lostrali. Nu ti gayn enn deba ase hard ar li.

An Oktob, Rajni ti al Lond, e li finn zwenn Alex Callinicos ki kitfwa pu vizit nu lane prosenn. Rajni ti al Konferans Marxist dan Lond.

Ti ena vizit Kisna an Zapon, e li finn pran laparol dan 2 miting kot li pran laparol dan Tokyo ek Okinawa. Apre sa, ti ena mesaz LALIT lor enn balon, dan Zapon.

Nu finn fer 2 long sesyon ledikasyon politik lor seki pe arive dan Lamerik Sid ek Santral. Nu finn get lalit politik laba anterm so spesifisite istorik.

Nu ti ena 2 viziter Marxist ki finn anim sesyon ledikasyon politik dan 2008: Mike Cole depi Langleter lor ledikasyon ek Nadja Rakowitz depi Lalmayn lor Marxism.

Pu termine, Ram finn azute ki buku Rapor ti fer referans a Kongre Fevriye. Sa li interesan. E buku rapor finn reflet sityasyon ekonomik internasyonal ek kriz dan Moris. E pu arondi, li vo lapenn mansyone ki sak kinzenn nu finn fer Ledikasyon Politik uver Port Louiw, plis nu finn fer seri dan Kirpip ek enn lot dan Flak. Onivo medya nu finn mentenir enn prezans, me osi onivo nu prop web-sayt.

[Deba]

Ram ti met lor rikord ki manb sinpatizan Herve Marcelin, kolet, ti mor sa lane la, apre enn ase long maladi. Li ti politikman aktif ziska lafen so lavi.