Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kado Lane depi Ledikasyon pu Travayer pu viziter sayt LALIT

26.01.2009


LALIT ena plezir remet a viziter nu sayt web diksyoner Kreol-Angle LPT anform elektronik, kuma enn kado lane depi LPT. Espere u servi li, e avoy nu u komanter pu nu remet a LPT. Zis klik lor foto kuvertir lor om-pej, anba adrwat. Fer kone si ena problem kan pe servi li.