Galleries more

Videos more

Dictionary more

Veye solidarite avek viktim masak

26.01.2009


Yer swar, lor lesplanad Plaza , 2 manb LALIT Ragini Kistnasamy ek Alain Ah-Vee ti koze dan veye ki Amesty Moris ti organize lor Lesplanad Plaza, dan Rose-Hill an solidarite avek viktim masak dan Palestinn dan lekel 1,100 dimunn finn mor.
Ti ena buku zenn dan brans Amnesti ki finn donn kudme dan sa veye-la ek ti ena artis Henry Favory ek Alain Auriant akonpayne par Damien Elisa ek lezot mizisyen ki finn osi partisip dan veye. Dimunn prezan ti alim labuzi pu exprim solidarite aswar.
Lemer Aubeeluck finn exprim solidarite avek lepep Palestinyen ek finn apruv pozisyon guvernman pu kas lyen diplomatik avek Israel.
Ex-Prezidan Repiblik Cassam Uteem, ki osi manb Solidarite Palestinn ti explike kimanyer Palestinyen finn derasine depi zot later parey kuma dimunn finn derasine depi Chagos par Leta Angle, ek pran later ki pa pu li pu kree Leta Israelyen. Li finn osi kritik medya ki dan Moris, pa pe expoz sa masak-la kuma li ti devet.
Rita Vencatasamy, responsab lasosyasyon proteksyon zanfan CEDEM ti osi koz kont masak dimunn dan Palestinn, an-partikilye zanfan, ek ti pran pozisyon kont lokipasyon militer laba. M Servina dirizan SIITE ("Small Islands Institute for transformation and empowerment" baze dan Sesel) ti osi exprim so solidarite avek lepep Palestinyen
Ragini Kistnasamy, manb LALIT, ti invite pu temwayne antan ki oter Dayeri Palestinn ki li ekrir pandan so 2 vizit dan Palestinn. Li finn explike kimanyer Palestinyen dan Gaza pe sufer atak larme Israelyen dan 3 fason: larme pe atak li lor later, avyon pe bombard li, ek osi li pe sufer bombardman depi navir dan Lamer. Li finn dir ki larme Israelyen pe ena kontrol absoli lor tu pwen akse a Gaza, ek finn anserkle li net. Ziska ki Leta Israelyen kapav anpes Sekreter Zeneral Nasyon Zini rant dan Gaza. "Gaza li kumadir enn prizon ki pe sufer bonbardman" li finn dir. Li finn rakonte kimanyer de fwa li finn al Palestinn, ek se sa ki permet li temwayne kimanyer Leta Israelyen li pe okip Palestinn militerman. "Pu rant dan Palestinn, u oblize pas par Israel so imigrasyon" li finn dir. Li finn dir kimanyer mem avan ki ena bonbardman, Leta Israelyen ti deza met blokis: li ti okip tu pwen akse a Gaza anpes dimunn sorti, ek anpes medsinn, manze rantre. Li finn poz kestyon kifer Israel pe anpes zurnalis, medya rant dan Gaza? Ki li ena pu kasyet?
Li finn dir ki li santi sa lipokrizi total Leta Israel profondeman antan ki enn dimunn ki finn al Palestinn, kan li tann fos propagann Israel komkwa li pe sanse "protez sivil". Li finn donn plizyer lexanp ki demont sa argiman-la: Larme Israel kifer finn bonbard lekol Nasyon Zini dan Gaza ki finn fer 40 mor? Kifer li finn bonbard lopital ek stor manze? Li finn explike kimanyer Larme Israel anpes Palestinyen viv enn lavi normal: li obliz zot, so zanfan tu, montre ID mem pu al lekol, pu al travay, pu al kot fami. Ena 600-700 chekpoynnt permanan laba.
Li finn osi expoz mansonz koze ki Leta Israel fane kumkwa akoz Hamas ki li pe fer sa. "Abe kifer Leta Israelyen pe okip Westbenk ek Jerizalem? Pena Hamas laba" li finn dir.
"Bizen aret lokipasyon Palestinn" li finn dir. Sa kestyon-la bizen adrese pu ki ena lape dan sa rezyon-la.
Alain Ah-Vee ti koze lor nom LALIT finn explike kimanyer kan ena sa kalite agresyon militer kuma Leta Israelyen fer, normalman, dimunn kit landrwa ale an-exil, Me dan Gaza, Larme Israelyen finn anserkle net seki rann li inposib pu dimunn sove depi bonbardman. Li finn explike kimanyer Palestinn finn sufer lokipasyon depi 1967 ek kimanyer li, antan ki enn manb LALIT ti al dan Palestinn, dan Westbenk an 2004 dan lamars protestasyon pasifik ki ti ena kont miray aparteid 720 km ki Leta Israelyen finn kontrir ki travers teritwar Palestinn. Li finn explike ki li finn temwayn realite lokipasyon parey kuma Ragini Kistnasamy finn temwayne. Li finn denons Leta bandi dirize par Olmert ki sistematikman dan enn fason planifye ek delibere pe amenn sa masak kot 1,100 dimunn finn mor, 1/3 ladan zanfan. Li finn explik lentere ki Leta Zini ena dan lavant zarm dan sa kalite agresyon militer. "Pa kapav apel seki pe arive enn lager kan se Leta Israelyen ki pe okip Palestinn" Alain Ah-Vee finn dir. Li finn dir ki nu ena pu gete ansam kimanyer pu izol Leta Israelyen. "Kan masak finn kumanse, LALIT ti avoy let konzwen avek ex-Prezidan Uteem pu dimann guvernman Moris kup lyen diplomatik avek Israel". Guvernman finn anonse ki li pe fer li. Mem ki so pozisyon finn inpe flu apre. Li finn koz lor nesesite pu amenn enn kanpayn boykot kont prodwi Israel parey kuma kanpayn boykot kont aparteid.
Li finn expoz foste kumkwa Hamas se bann "terorist". Purtan Leta Israel finn aksepte pu negosye avek Hamas ek ti mem fek fer enn lakor avek li. Se Leta Israel ki finn kas term sa lakor-la an Novam 2008. "Tusala u na pa truv li dan medya" Alain Ah-Vee finn dir. Li finn dir kimanyer nu ena pu expoz sa kalite foste-la. Li finn osi koz lor nesesite pu ki guvernman servi so lenfliyans dan lenstans rezyonal ek internasyonal pu ki amenn boykot ekonomik kont Israel.
Li finn osi dir ki antan ki enn dimunn ki finn al Palestinn, li finn truv rezistans imans ki dimunn: zom, fam, vye, zenn, zanfan pe amene tulezur kont Leta Israel. "Sa li enn not lespwar" li dir.
Alain Ah-Vee finn explike kimanyer dan LALIT, nu pe azir pu batir kanpayn kont Leta Israel. "Nu pa zis koze" li finn dir.
Dan veye, Ashok Subron ti koze lor nom Rezistans ek Alternativ ek osi M. Joson pu Platform Anti-Guerre.