Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT partisip dan Manifestasyon Solidarite ar Lepep Palestinn

26.01.2009


Vandredi semenn dernyer, dan enn lapli batant, enn grup manb LALIT ti partisip dan enn manifestasyon "layik ek pasifik" organize par Association des Travailleurs Sociaux de Maurice, otur Imran Dhannoo, pu proteste kont masak Israel dan Gaza. Ti ena plis ki 100 manifestan, ki ti kumanse depi Senn Mars (deza tranpe dan gro lapli) marse ziska Esplanad Minisipalite Port Louis. Parmi delegasyon LALIT ti ena 2 manb, Alain Ah-Vee ek Ragini Kistnasamy, ki finn deza al Palestinn pu temwayn lavi su lokipasyon e pu partisip dan manifestasyon kont Leta Israel. Ant-ot, Cassam Uteem, ansyen Prezidan Repiblik, ti pran laparol. Ti ena plizir fam ek osi plizir zanfan prezan dan lamars-la.

Manifestasyon-la ti organize pu ariv Esplanad pu zwenn ansam avek enn lot manifestasyon plito relizye ki ti pe termine, e ki ti buku pli gran.

Zis avan manifestasyon, Kabine Minis ti anonse ki Moris pe zel so lyen diplomatic ar Israel. Li enn stenn inportan, e li liber Minis Zafer Etranze pu li travay pu linite SADC, e lerla Linyon Afriken, pu zot tu zel lyen ek Israel.