Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sesyon uver lor Agalega

12.12.2008


LALIT ti ena enn kozri lor Agalega par enn so manb ki ti res laba pandan 6 mwa. Li ti dekrir lavi kotidyen, aktivite ekonomik, ek Leta ki existe laba dan so form pli elemanter. Ena 3 polisye laba, me zot pena vreman travay pu fer. Pena Leta Sivil. So travay fer par Meteo. Laplipar fami, li dir, travay laburer ek zuvriye pu Konpayni etatik ki rul Agalega. Ena larzan laba depi 2000.

Lerla enn lot manb ti lir enn lartik depi revi LALIT DE KLAS Fevriye 1978, pu gete ki finn sanze depi enn nu sinpatizan ti dekrir lavi laba 30 an desela.

Rogers, enn konpayni prive, finn ranplase par Outer Islands Development Corporation. Lil 25 finn gayn plis abitan ki lontan, mem si antu popilasyon finn res stab. Lil Disid ti apel "Agalega" avan Siklonn ki finn provok sa deplasman ver Lil 25. Akoz ledikasyon finn vinn obligatwar, ena enn kolez Medco laba, pa zis lekol primer. Bann gran-gran pano soler ki ti gayne an donasyon zame pa finn servi. Li paret sa li akoz karans birokratik ki karekteriz Lil la.

Ena enpe problem konsangwinite akoz popilasyon byen tipti (li estime 350 dimunn).

An zeneral, sityasyon pa finn sanze buku depi 30 an. Li enn parti Repiblik Moris neglize.

LALIT finn swiv bann lartik depres enn-de banane desela, e bann "demanti" ki finn swiv, lor eski Lenn interese dan Agalega pu rezon stratezik ek militer.