Galleries more

Videos more

Dictionary more

kominike LALIT lor Eleksyon Parsyel

05.03.2009

Li enn laironi ki pu premye fwa kot ena enn kod kondwit siyne par tu kandida anmemtan finn ena pli pir abi lor elektora kuma zame avan. Sa laironi-la vinn pli frapan kan nu tu kone ki sa eleksyon parsyel-la ti vinn neseser zis parski Lakur Siprem finn invalid syez enn ex-Minis dan Lasanble Nasyonal akoz finn truv li kupab koripsyon e frod dan eleksyon 2005.LALIT akiz bann prinsipal parti politik de frod e kominalism dan sa eleksyon-la, nu akiz zot finn redwir kanpayn-la a enn batay puvwar, e finn evit tu deba lor lefe dezastrez kriz lekonomi kapitalis.
"Laviktwar" finn al ar enn gran koalisyon Sun Trust, guvernman Travayis, Voice of Hindu, All Vaish Congress ek Misye Somduth Dultamun ek Mario Flore. Sa gran koalisyon-la finn monte but an but kuma sel chalenj a lot lekip-la, seki finn truv kupab de frod elektoral. Dan lekip perdan, ki so program ti pu defann frod elektoral Ashok Jugnauth, ti ena Ashok Jugnauth limem, MMM ek enn "krupyon" ki reste depi Parti anti lindepandans, PMSD. Sa limem li avantu enn regrupman kominal.Ala swa ki ti ena divan elekter!Me kimanyer elektora finn ariv ena sa kalite swa-la divan li? Kimanyer kanpayn elektoral finn pran enn tel form? Kuma finn arive ki Union Nationale (avek forse 0.5% elektora) ek MSM (ki par li tusel pena plis ki 10%) finn byin vit vinn sel 2 swa? Mem dan enn lepok kot Moris pe rant anplin dan enn bann siklonn sistem kapitalism, tu deba serye finn exkli metikilezman depi kanpayn. Mem kan lavey zur eleksyon, plizir milye travayer finn fer pli gran manifestasyon depi 1980. Mem lerla zot finn kasyet deba-la. Mem kan plizir milye dimunn pe deza chalenj lozik orib enn sistem ekonomik anplin kriz.
Klerman sa swa-la ti aranz e Ashok e Pravind Jugnauth. Klerman li ti aranz MMM ek PTr. Zot ena enn lavantaz pu fer zot mem vinn enn parmi sa 2 "gran-la". Me nu dakor ar seki Yvan Martial ti dir lor MBCTV Lindi 2 Mars lor rol medya finn zwe ladan. Medya dan enn larz mezir responsab pu format sa kanpayn elektoral-la e donn li sa form konplezan-la, e pu definir larealite dan enn tel fason ki li maske vre deba e tuf li par met lanfaz lor sa laspe anfantiyaz lager familyal-la. Anfet medya finn definir realite pu ki koripsyon paret inevitab pu sak elekter dan kad zot vot: u ti ena pu swazir ant enn kandida ki finn truv kupab de frod ubyin seki ti Vis Premye Minis dan samem Kabine Minis kan sa frod elektoral-la ti elabore, e ki so kanpayn pu sa parsyel-la ti ankor plis koronpi. Zur apre zur medya ti striktir zot tan dantenn an enn "duel" ant sa 2 dimunn koronpi, kominal e politikman vid, ki ena sutyin Ptr ek MMM. Zur apre zur zot ti organiz leawt zot paz lagazet an enn swa ant selman 2 kandida. Antretan, ironikman, bann editoryalis dan zot kolonn dopinyon, suvan avek rezon, pu deplor mank deba dan enn kontex kriz ekonomik osi grav. Zot ti fer sa dan enn moman kot zot ti reysi evit kuver tu LALIT so miting (ki ti enn sikse), so trak (sa osi enn sikse), konferans de pres e portaport (enn lot sikse). Omwin trwa dimunn infliyan ti sizer posibilite vot LALIT dan zot lagazet. Mem kan zot finn prezant zot lekter ar selman 2 swa, e dan sertin ka, pa ti informe zame ki LALIT ena 1 kandida. Striktir sa eleksyon parsyel-la an enn "duel" feodal ant 2 lafors koronpi ti kontiyne, san ki li afekte par lartik dopinyon par bann editoryalis.Trwazyem dan sa eleksyon-la ti Cehl Meeah avek 292 vot. So taktik elektoral pa diferan ar sa 2 koalisyon-la me li enn parodi de zot. Mem so deklarasyon piblik ti lor lefet ki li pu amenn par bilyon rupi e ki li pu fer dimunn gayn travay lezot pei.E katriyem ena kandida LALIT. Enn dimunn onet, politikman rezonab e avek buku lexperyans. Enn dimunn ki reprezant program LALIT pu fer fas a kriz ekonomik atraver batir volonte e fyel neseser pu transform stratezi devlopman pu ki ena kreasyon lanplwa, ek so program pu opoz frod e koripsyon. Nu finn gayn 217 vot. Seki vedir ki ena omwin 217 dimunn dan No.8 ki kapav fyer ki zot ena lintansyon pu azir kont kriz ekonomik ki pe menase e zot finn dibut par zot vot kont koripsyon e kont kominalism.Kanpayn portaport e miting LALIT, so trak e program, ti form enn kontrast ideal a puritir ki finn rant dan leres sistem elektoral. Nu finn dekuver ki pa tu individi ki koronpi. Enn mamb dan enn fami finn les li koronpi, e lerla li so rol personel pu donnt leres lafami. Donk enn azan u depite resevwar lamone (kot sa larzan sal-la sorti?) pu gayn kontrol lor inpe pros u kontak dan sirkonskripsyon. Li kapav gard sa kontrol-la, si li kapav donnt zot par lezot fason. Ubyin sa larzan-la servi pu pey enn kontak so det (dizon Rs 4,000 pu seki dwa labutik) u pu lokasyon exorbitan (kuma Rs 10,000) pu enn renyon noktirn, u kuma enn sinp donasyon larzan a enn �azan' pu "manze-bwar". Osito sa larzan-la inn peye, seki pran kas-la reysi fer desort ki tu mamb lafami, suvan tut lafami, res trankil. Leres lafami kone dan sertin ka lor sa koripsyon-la, e zot sumet, suvan avek latet bese, alor ki dan lezot ka, larzan-la pran deryer ledo leres lafami e tu seki zot kone seki zot tonton u frer anpes zot atraver menas, lager, rimer, komanter kominal pu partisip dan kanpayn ninport ki lezot parti, ubyin pu abstenir zur eleksyon, kuma 25% elektora finn fer. Ala kuma li marse.Kan kriz ekonomik agrave, dimunn ordiner dan klas travayer dan Moris pu deplizanpli tom dan grav dezord sosyal. Sa bann konpartiman byin mins ki separ nu lavi dan travay, dan lafami, politik, lasosyete tu pu desire pu expoz sa explwatasyon kriyel ki kasye anba , depi tultan. Lesklavaz sistem travay pu enn lapey pu expoze pu seki li ete: enn form modern lesklavaz. E sesa ki explik sa imans manifestasyon dan Rose-Hill organize par Konfederasyon Sindika Sekter Prive lavey eleksyon parsyel ek so bann demand byin kler e an-ord. Aster ena bann siyn kler ki sa lidership sindikal fragmante pe kumans realize ki sa kriz ekonomik ki pe menase-la pu afekte par milye travayer e dimunn mizer: ler pu rivalite e konfli birokratik finn depase. Me zis enn platform sindikal pa pu sifi: bizin enn muvman avek enn platform politik e propozisyon konkre e se presizeman lorla ki LALIT finn travay depi enn bon but letan.Nuvo lepok pe vini.Ram Seegobin


Pu LALIT


Mars 2009