Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kifer u bizin vot LALIT dan Moka-Q. Militaire

09.02.2009

Pu premye fwa dan listwar Moris, elekter pe bizin vot enn ranplasan pu enn depite ki so syez inn kase par Lakur akoz frod elektoral.

Ashok Jugnauth, kandida Union Nationale-MMM-PMSD, so syez inn kase akoz Lakur Siprem ek Privy Council finn truve ki li finn fer frod elektoral. Alor, sa zizman-la vinn met reform elektoral lor azanda pu sa eleksyon parsyel-la. Kan u vote, u bizin omwen vot enn kandida ki pa finn fer frod elektoral.

Me, li inportan remarke ki Ashok Jugnauth pa ti tusel kan li ti fer sa frod elektoral-la. Frod-la ti tripote kan li ti dan Kabine Minis MMM-MSM. E kisannla ti dan sa Kabine Minis-la ansam ar li? Ant-ot ti ena Pravind Jugnauth, kandida MSM dan Parsyel. Li ti Vis-Premye Minis. Sa vedir li osi, li responsab sa frod elektoral-la. Alor, ki swa sa donn u, antan ki elekter, si u get zis sa 2 kandida-la? Pa zis u bizin swazir ant 2 dimunn dan mem dinasti lafami Jugnauth, me u pu bizin swazir ant tonton-la, ki li li kupab frod elektoral ek neve-la ki li li finn partisip dan elaborasyon sa mem frod-la. E kisannla ti Premye Minis lepok sa frod la? Paul Bérenger ki dan enn lalyans ar Ashok Jugnauth. Kisannla pe sutenir kandidatir Pravind Jugnauth? Premye Minis Navin Ramgoolam ek so L'Alliance Social. Enn sutyen ki li fer par kritik sirtu Ashok Jugnauth. Li kler u pa bizin vot ni Pravind Jugnauth ni Ashok Jugnauth. Avoy tulde promne.

Lor la bizin rapel ki parsyel finn provoke kan Raj Ringadoo, kandida bati L'Alliance Social dan eleksyon zeneral 2005, finn met sa ka kont Ashok Jugnauth-la. Lerla ep! Kan li gayne, li reysi kas so syez, L'Alliance Social pa met kandida. Kifer?

LEKONOMI AN KRIZ
Guvernman Navin Ramgoolam sirtu pa kapav defann so politik ekonomik dan enn parsyel. Rama Sithanen so stratezi pu "uver" lekonomi finn vinn expoz tu lindistri, tu sekter travay, a kriz ekonomik mondyal. Lotel pe kumans ferme "pu renovasyon". Lizinn pe kontiyne ferme tukur. Tu para-etatik pe balot depi enn kriz a lot, amezir kriz ekonomik mondyal agrave.

Anfet, Guvernman Jugnauth-Berenger-Ramgoolam (bizin get zot kuma enn sel, si u anvi konpran politik byen) finn permet fermtir lizinn Mon Desert Alma, san obliz tablisman met enn lot kalite lizinn dan so plas, san obliz tablisman kree anplwa stab. Guvernman finn fors laburer pran VRS, san obliz tablisman kree nuvo travay pu landrwa, par exanp dan diversifikasyon agrikol ek dan agro-indistri.

LALIT pe amenn kanpayn depi 5 an lor nesesite kree sa kalite anplwa stab-la. Kan disik ek kann nepli ena marse garanti, e sa 2 prodwi la ti rezon-det Moris, lerla sa finn provok seki LALIT apel enn "kriz sistemik". Enn kriz sistemik, li ris tu dan enn espes lizye enn siklonn. Sa vedir pa zis perdi anplwa, me lavi sosyal kumans afekte. Dimunn pa truv lavenir ki pu amene. Dimunn gayn traka. Ena tom dan lalkol. Ena parti brit ek bonaveni. Ena rant dan lavi plito kriminel. Ena tu sort kalite dram familyal grav kuma lager ek mem krim atros. E lor sa kriz sistemik-la, apre li fini kumanse, nu finn gayn enn premye vag enn "kriz alimanter", kot manze debaz ti kumans manke e vinn ser. Sa kriz la pu returne. Bizin enn lot kalite stratezi ekonomik ki viz sekirite alimanter ek ekonomik.

Stratezi lizinn zonn frans finalman pe bankrut. Dan Telfair, par exanp, Lizinn Hong Kong Shangai finn met 150 travayer deor, par exanp. Buku ladan pa pu regayn travay fasil.
Guvernman Ramgoolam finn permet spekilasyon lor later. Bon later agrikol pe betone. Lavi sosyal ek ekonomik pe deteriore. Samem L'Alliance Social pa kapav mem met enn kandida pu defann so politik ekonomik.

LEDIKAYON AN KRIZ
Enn lot rezon kifer L'Alliance Social pa kapav fer fas elektora se kriz persistan dan ledikasyon. Minis Ledikasyon Gokhool, lerla Minis Bunwaree, finn vinn delavan avek bann plan ki ogmant konpetisyon atros dan lekol ek kolez, ek ki kree pagay lor tu fron dan kolez. LALIT ena enn program pu met anplas enn mekanism ki amenn plis egalite dan lekol ek kolez, e ki anmemtan re-os nivo ledikasyon partu. Nu osi ena enn program ki anfaver servi langaz maternel pu aprann lasyans, zeografi, matematik, listwar, e tu lezot size dan lekol. Dan enn lepok kriz ekonomik, fode tu zanfan gayn ledikasyon syantifik a enn ot-nivo net, enn ledikasyon ki fer zanfan vinn milti-leng, me enn ledikasyon ki baze lor lang maternel.

REFORM ELEKTORAL
LALIT ena enn program pu permet elekter revok depite ki fer frod elektoral, ubyen ki pa respekte program lor lekel li eli. Sa revokasyon la fer par enn "petisyon elektoral". Kumsa pa Konsey Larenn ki kas syez Ashok Jugnauth, me elekter Nimero 8 zot-mem. LALIT osi ena enn program pu ranplas Best Loser Kominal, ki karyat demokrasi dan Moris, avek enn doz proporsyonel. Kote frod elektoral, kan Ashok Jugnauth so syez inn kase, lozikman ti bizin ena enn prose o-kriminel kont li. Nerport kan sa kapav arive. E, si zame li truve kupab o-kriminel, so syez pu re-kase.
LALIT kone ki sa bann pratik frod-la zot kuran dan MSM-MMM-Travayist-PMSD, PMXD, etc. Samem diferans ar LALIT. Nu pa kumsa. E nu ena program pu anpes sa kalite frod-la.

Pu tu sa rezon-la, li inportan ki u pran u kuraz, azir dapre u prop konsyans, e vot kandida LALIT, Rada Kistnasamy. U pu res fyer apre. U pu dir u kamarad "Mwa, mo ti vot LALIT, mwa!"

Alain Ah-Vee
4 Fevriye 2009, pu LALIT, Main Rd, GRNW, PL.