Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT prezant Rada Kistnasamy kuma kandida pu parsyel No.8

03.02.2009

Dan enn konferans de pres yer, LALIT finn prezant Rada Kistnasamy kuma kandida dan Eleksyon Parsyel ki pu ena lye le 1 Mars dan sirkonskripsyon nimero 8. Bann portparol LALIT ti Rajni Lallah, Alain Ah Vee, Cindy Clelie, Rada Kistnasamy e an prezans 8 lezot manb LALIT.

Alain Ah Vee ki ti prezid konferans de pres finn prezant Rada Kistnasamy. Li finn dir ki Rada finn ne e li res e travay dan No.8. Li enn abitan Montagne-Ory ek li finn grandi dan Montagne-Ory. Li finn dir ki li enn manb Komite Santral, li enn animater brans Montagne-Ory ek li byen aktif dan rezyonal Rose-Hill-Les. Rada depi byen zenn pe milite dan lasosyasyon kuma Lekol Korperativ, ki ti ne dan muvans lagrev etidyan an Me 1975. Li enn mamb aktif LALIT depi 26 an. Li osi enn manb dan lezot lorganizasyon kuma Ledikasyon Pu Travayer kot li enn manb legzekitif, dan Muvman Lakaz (enn muvman ki okip problem lozman) ek li ena osi buku lexperyans dan travay alabaz dan sindika dan sekter lindistri sikriyer ek parmi travayer DWC.

Rada Kistnasamy finn koz lor lanze eleksyon e li finn dir ki pu premye fwa dan Moris ena enn parsyel apre ki syez enn depite finn kase akoz frod elektoral. Li finn dir seki frapan seki Ashok Jugnauth ti minis dan enn kabine kot ti ena egalman Pravind Jugnauth e Paul Berenger kuma Premye Minis. Tusala ansam ti responsab elaborasyon sa frod elektoral la.
Li finn dir ki seki frapan ankor se labsans lalyans sosyal, ki so prop kandida, Raj Ringadoo ki ti met ka kont Ashok Jugnauth me finn swazir pu absan kan eleksyon vini.

Rada Kistnasamy finn dir Lalyans Sosyal pe donn sutyin pasif a Pravind Jugnauth.Li finn dir Lalyans Sosyal finn swazir pu absan akoz li pu gayn difikilte vinn defann so model politik ekonomik ki an kriz. Li finn dir ki dan nimero 8 kapav truv sekel sa politik ekonomik Sithanen/Ramgoolam ki pronn luvertir ekonomi pei. Rada Kistnasamy finn dir ki dan nimero 8 ena buku dimunn ki pena travay apre ki mulin MDA ek lizinn textil inn ferme e de lot kote ena bon later agrikol pe bayante pu fer spekilasyon fonsye.

Rada Kistnasamy finn dir ki LALIT pu fer kanpayn dan nimero 8 pu dimann enn vot lor nu platform.

Cindy Clelie finn pran laparol pu dir ki etan done kanpaynn pu byen kurt, LALIT finn deside pu met lanfaz lor 3 tem prinsipal ki Lekonomi, Reform Elektoral ek sistem Ledikasyon afin ki resantre deba, refleksyon ek mobilizasyon pu remet lor azanda bann anze ki pe vremem konsern dimunn ordiner dan zot lavi tulezur.

Li kler zordi ki avek kriz finansye, resesyon onivo mondyal, sistem kapitalis an konplet debandad ek pe amenn larwinn partu dan lemond ek ler inn arive pu remet li an kestyon. Dan LALIT kan nu ti kumans koz kriz sistemik nu ti fini met an gard ki li enn kriz ki pu afekte sosyete an antye akoz bann seketer kuma textil, lindistri sikriyer pe efondre ek byen vit nu finn ratrape par kriz alimenter (mem si zordi li paret su kontrol), kriz enerzetik ek kriz lanplwa. Nimero 8 li enn bann sirkonskripsyon ki finn sibir fermtir mulin Mont Desert Alma kan se anfet plan Pravind Jugnauth ki finn amenn dimunn pran VRS ek detrir lanplwa. Zordi ena osi fermtir lizinn tektil ek osi avek fermtir sertin lotel akoz resesyon mondyal buku dimunn dan enn fason direk ek indirek pe afekte.

Nu truv li osi inportan pu denons iresponsabilite bann guvernman presedan ek guvernman aktyel pu enn move stil devlopman ekonomik kot malgre zot ti kone sa bann pilye ekonomik tradisyonel la pena lavenir zot finn persiste. Dapre nu li enn mank vizyon a lon term ek ziska ler zot pa finn met azur enn plan dirzans pu kree lanplwa vit. Nu finn ase prevwayan pu dir ki sa kalite devlopman ekonomik la li frazil ek anfet depi 1983 ek resaman an 2005 dan kanpaynn eleksyon zeneral nu finn propoz enn program pu enn politik ekonomik alternativ. Si 4an desela Guvernman ti fer lamwatye seki dan LALIT nu finn propoze, kriz onivo lokal ti pu amorti. Nu pu mobiliz dimunn lor baz bann revandikasyon ki pu permet nu sorti dan sa "katastrof ekonomik" kot nu ete asterla ek al ver enn veritab demand pu enn politik ekonomik alternativ ki adres kriz lanplwa par kreasyon buku lanplwa byen vit atraver enn proze agro-indistri.

Dezyem tem dan nu kanpaynn li konsern nesesite pu enn reform elektoral pu plis kontrol demokratik ek partisipatif lamas dimunn. Zordi ka Ashok Jugnauth finn amenn eleksyon parsyel dan nimero.8 e li vinn presizeman ekpoz fay dan sistem elektoral. Enn laspe problem koripsyon ki rant dan sistem eletoral demontre ki problem la li parski Guvernman ena mwins mars de manev pu inplemant enn program guvernmantal ki dan lintere klas travayer ek dimunn ordiner parski li sibir presyon depi bann lobi kominal ek kapital obskir. Nu dakor ek analiz dimunn ki dir ki laplipar parti politik zot kontrole par sa 2 kalite lobi ek se pu sa rezon la ki nu pe mobiliz dimunn pu enn reform elektoral lor 3 pwin santral ki pu al ver plis dinamik pu dekominaliz ek delobifye sistem elektoral. Premyerman posibilite revokasyon depite, olye ena zizman depi larenn ti bizin ena plis kontrol demokratik kot atraver petisyon dan sirkonskripsyon elekter kapav dimann revok zot depitye. Sa pu lerla vremem reflet enn pli bon sistem demokratik. Dezyeman dimann eliminn Bes Loser System pu kas sa bann presyon depi lobi kominal ek osi aret kategoriz dimunn dan bann kominote.Trwazyeman amenn amandman lor depans elektoral (sanz Onuz afin ki ena plis transparans lor finansman bann parti politik ek accountability par rapor a elekter ki finn vot pu enn program politik spesifik san sibir presyon lobi kapital su tapi).

Trwazyem tem li lor sistem ledikasyon aktyel. Apre analiz ki finn ena dan LALIT lor mobilizasyon etidyan, sutyen profeser ek sindika sa dernyer 2 semenn la ek mem inpe avan. Nu remarke ki enn tel mobilizasyon demontre enn dezord ase zeneralize dan sa sekter la ek bann evenman pe montre enn mank stratezi koeran dan ledikasyon. Guvernman Lalyans Sosyal pena okenn plan pu adres sa problem la ek pena okenn propozisyon konkre dan nuvo plan Ledikasyon Minis Bunwaree nonpli. Ena enn gro problem konpetisyon alabaz problem aktyel ek buku zanfan pa pe resi aprann lir ek ekrir ni ena enn high level literesi apre zot bann lane skoler. Nu kanpaynn li viz pu kritik politik Guvernman ek anmemtan met divan bann demand ki ena dinamik pu amenn ver minimiz konpetisyon ek amenn plis egalite ant bann kolez ek re-os nivo an zeneral. Ek kuma LALIT finn depi tultan milit lor langaz maternel nu pu osi mobiliz dimunn pu dimann introdiksyon langaz maternel dan lekol.

Rajni Lallah finn dir ki LALIT deza ena enn striktir ki azir dan enn fason permanan donk li posib pu re-oryant striktir parti pu organiz kanpaynn parsyel malgre ki li kurt anterm lorganizasyon ek ki ena osi diferan defi ki bizin releve dan sa tigit letan la. Enn nu bann premye bi se fer dimunn kone ki LALIT pu dan eleksyon malgre ki lapres ena tandans pu prezant parsyel kuma enn batay ant tonton ek neve inpe kuma enn feyton. Me seki dimunn bizin kone seki ena enn lot fason pu get eleksyon parsyel ki dan enn kontek byen grav akoz kriz ekonomik dan Moris ek onivo mondyal.

Dezyeman akoz kontek korispsyon elektoral nu anvi fer dimunn kone ki zot ena enn vre swa politik ki fer enn diferans. Si u vot pu tonton [Ashock Jugnauth] u pe vot politik neve [Pravind Jugnauth] ek si u pe vot pu neve u pe vot politik tonton ki li lor kestyon koripsyon elektoral ki li lor kestyon kriz ekonomik. Donk Sirkonskripsyon nimero.8 so elektora ena lokazyon pu servi eleksyon parsyel pu donn lelan enn lopozisyon pu challenj politik tulede e tonton e neve. Bizin fer kone ena lot fason pu fer politik.

Enn lot difikilte adisyonel se pu organiz miting, azordi li enn deli pu kol lafis libreman. Dan LALIT nu deplor sa regleman anti-demokratik ki guvernman lalyans Sosyal finn pase sirtu ki dan enn eleksyon sa rann li pli grav. Alor pu sa kanpaynn 3 semenn la nu pu bizin sirtu azir par mwayin proximite dan sirkonskripsyon par al invit dimunn enn par enn, nu pu organiz miting ki deza previ dan 4 vilaz, organiz bann port a port, renyon dan landrwa, zwenn elekter pu esplik nesesite sutenir politik LALIT, vot kandida LALIT ki reprezant enn vot kritik, distribiye trak dan diferan landrwa ek sirtu prepare pu defi pu fer fas apre.

Malgre kanpaynn kurt nu santi nu prepare pu sa kanpaynn la ek tu militan LALIT dan diferan brans byen mobilize pu amenn enn zoli kanpaynn.