Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sware Lemorn : enn sikse

02.02.2009

Samdi le 31 zanvye, LPT ti organiz, pu premye fwa enn Komemorasyon Abolisyon Esklavaz dan Horl LPT, Gran Rivyer. Bann linvitasyon ti finn lanse depi byen boner e respons piblik ti telma bon ki finn bizin avoy mesaz pu anons "Full-house" 4 zur avan levennman.

Program artistik ti prevwar enn riyding teatral tex Roger Moss, 'Lemorn', ek enn parti mizikal. Se Alain Ah-Vee ki, lor nom LPT, finn adres diskur byenveni e li finn met lanfaz lor lefet ki se enn komemorasyon ki tom apre inskripsyon montayn Lemorn oran patrimwann mondyal l'UNESCO. Li finn fer resorti, ki se enn selebrasyon labolisyon sistem lesklavaz pu antye limanite. Alain finn rapel usi ki, mem si sa sistem-la inn resi aboli gras a rezistans so bann viktim ek langazman bann imanist, nu ankor azordi viv dan enn sistem "esklavaz modern" avek sa sistem ekonomik la.

Bann zenn artis, Ashish Beesoondial, Pascal Nadal ek Stephanie Theodor, akonpayne par trois perkisyonis, finn interpret tradiksyon en kreol tex 'Lemorn'. Dan enn mizansenn sob me dinamik, zot finn kaptiv bann spektater ek sa "zistwar tris 'tro tris mem".

Apre enn poz drinnks ek snak, bann spektater inn gayn lokazyon ekut Joelle Hosenee (vokalist) ek Rajni Lallah (pyano) dan enn seri morso lor tem Lemorn. Se enn veritab djo armonye ki piblik inn gayn sans apresye avek bann morso bravur o nivo lavwa ek lamizik.

Sware inn terminn ver 10h e tu dimunn prezan finn ale avek enn kopi liv Roger Moss, pibliye par LPT.