Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kur Profeser Literesi par LPT: Anrisisan ek Liberater

30.11.2008


LALIT pe pibliye sa reportaz Cindy Clelie lor kur ki Ledikasyon Pu Travayer finn organize pu antrenn nuvo profeser pu kur alfabetizasyon. Sa reportaz-la rezim inpe rises lide ek lexperyans ki partisipan dan kur finn benefisye pandan sa 4 zur-la.

Paolo Freire dekrir ledikasyon kuma enn lapros kritik realite obzektif ver la liberte,se seki enn trentenn partisipan finn retenir kuma grand-liyn filozofi kur Teacher's Training ki LPT finn organize le 25, 26, 27 ek 28 Novam dan Orl Mama Bul Later GRNW.

Apre 4 zur kur ki finn tret bann modil santre lor pedagozi modern notaman bann teknik literesi byen koni kuma Mo Zenerater; Metod Panse,Dir,Ekrir ek Lir; pratik lektir ek pratik lekritir finn permet nuvo animater literesi ek edikater konpran ek devlop nuvo zuti pu lanseynnman.

Se osi avek buku lintere ek enn nuvo fason get ledikasyon ki bann partisipan finn pu premye fwa konpran nesesite pu ena enn analiz kritik de sosyete de klas dan lekel zot pe viv ek osi pu konpran ki pu montre dimunn lir ek ekrir li pa enn ak saritab u sosyal pu reos moralite me pu konn lir ek ekrir li enn drwa ek osi enn zuti ver emansipasyon ek liberasyon sak individi ek sosyete an antye.

Li interesan pu note ki sa treyning pu nuvo profeser literesi finn osi enn liberasyon personel ek kolektif depi sa ideolozi dominan ki langaz Kreol ek Bhojpuri zot inferyer. Diferan animater Kur literesi finn explik ki ete langaz imin ek ki so linportans. Si langaz imin li nu kapasite biolozik pu reprezant lemond dan nu latet, li nu kapasite pu reflesi ek konpran lemond otur de nu pu kapav azir li vinn enn evidans ki medyum lanseynnman pu metriz kapasite lir ek ekrir li bizin fer dan Langaz Maternel. Dan sa 4 zur kur la finn ena buku referans a resers ki Prof.Jim Cummins finn fer lor Cognitive and Academic Language Proficiency ek resers Prof.Tove Skutnabb Kangas lor diversite Lingwistik kuma argiman syantifik pu sutenir itilizasyon langaz maternel.

Seki karakteriz Teacher's Training Novam 2008 seki finn ena plis partisipan fam.Etidyan ki fek fini kur MIE, manb Arning, enn ti-grup dimunn depi Legliz Adventis ek osi 12 animater depi National Women's Council finn partisip dan enn fason byen aktif dan kur ek finn montre buku lintere pu aprann. Si laplipar pe pans pu prepar zot pu vinn bann nuvo animater literesi ek kumans zot prop kur inpe partu dan Moris ek Rodrig sertin finn osi vinn kur pu devlop ek aprann depi pedagozi LPT pu integre teknik pedagozik dan zot klas dan diferan kolez.