Galleries more

Videos more

Dictionary more

Forom-deba Amnesty lor Zenn ek Politik

23.11.2008


Yer, apartir 2.30pm dan St Andrews, ti ena enn forom-deba lor Zenn ek Politik ki Amnesty Internasyonal (seksyon Morisyen) finn organize. Lasal ti ranpli avek zenn ek osi manb Lalit, PT, MMM, ek MSM. Prezan, ti ena reprezantan striktir zenn dan MMM, MSM, PT ek Lalit. Ally Hosenbokus ti reprezant Lalit. Nu pe pibliye nots ki li prepare pu so diskur.

Forom-deba-la ti divize an 3 parti: premye pu explik kifer sakenn dan bann orater finn santi ki li inportan pu angaz zot politikman, pu kisann-la ek kifer zot finn angaz zot. Ally Hosenbokus finn explike kimanyer li ti zwenn Lalit parski li ti byen admir lalit politik Che Guevera ek li ti truv Lalit reprezant sa mem kuran politik-la. (Diskur Ally Hosenbokus integral dan seksyon nyuz websayt Lalit). Bobby Hureeram, reprezantan MSM pa finn koz lor kimanyer li finn angaz li politikman. Det li ti difisil pu li fer sa parski lerla, li ti pu bizen explike kifer li finn kumans aktif politikman dan MR, ek lerla kifer li finn kit MR ek zwenn MSM. Li finn plito explik kifer li dan MSM. Li finn dir ki premye zenerasyon zenn MSM finn amenn "bum ekonomik" ek aster-la li dan dezyem zenerasyon MSM ki bizen kontiyn sa travay-la. Kevin Jeewood finn dir ki li finn zwenn PT lor pwen transpor gratis pu etidyan. Jenito Seedoo, reprezantan MMM finn dir ki kan li ti etidyan, li ti partisip dan "model United Nations" ek sa finn fer li panse ki se Parlman ki pran desizyon ki afekte lavi dimunn, alor li finn anvi aport so kontribisyon.

Dan ler kestyon, manb Lalit Cindy Clelie depi lodyans finn komant ki Lindlay Couronne ki ti prezid forom-deba ti dir ki buku zenn degute avek politik akoz lakantite koripsyon ki zot truve depi parti tradisyonel ek li ti poz kestyon a reprezantan MMM, pu dimann li kimanyer so parti dan sa kontext-la pe sutenir kandidatir Ashock Jugnauth dan eleksyon parsyel ki pe bizen fer akoz zizman Lakur pu kondann li pu koripsyon elektoral. Jenito Seedoo (MMM) finn dir ki MMM truv Ashock Jugnauth pli byen plase pu gayn eleksyon parsyel! Ti ena osi kestyon lor partisipasyon zenn fam dan sak parti politik. Ally Hosenbokus ti presize ki dan Lalit, ena buku partisipasyon fam ek ki Lalit so program anfaver liberasyon fam ek ena lyen pros avek muvman fam. Dayer, dan dernye eleksyon zeneral, pre lamwatye kandida ti fam.

Dezem vole forom deba ti lor kontrent ki zenn gayne pu ki zot aktif dan politik. Ally Hoisenbokus finn explik kimanyer lasosyete dekuraz zenn pu aktif dan enn parti kuma Lalit - sirtu onivo lafami ki ena presyon o-debi, me ki enn fwa enn zenn finn afirm li, li vinn enn fyerte pu lafami. Kevin Jeewood (PT) ti dir ki pli gran kontrent se letan. Bobby Hureeram (MSM) finn dir ki sistem ledikasyon pa ankuraz zenn pu konpran ena ledikasyon politik. Jenito Seedoo (MMM) finn mansyonn ki ena konpayni ki anpes zot anplwaye fer politik ek ki sa li enn problem pu zenn. Apre dezyem vole, ti ena buku lame leve pu azut komanter dan deba ek pu sulev nuvo pwen.

Trwazyem vole ti lor kimanyer zenn organize dan parti dan larealite, ek sipa zot ena puvwar reel ki zenn ena pu infliyans zot parti ek lavi politik anzeneral. Ally Hosenbokus finn explike kimanyer dan Lalit li pli fasil pu zenn kontribiye dan tu striktir parti akoz pena lider patriarkal uswa macho ki anpes zenn exprim zot. Pena lirarsi: ena brans, ki pumon parti Lalit, ena Komite Santral, biro politik ki fer par enn sistem rotasyon manb komite santral, ek ena enn sistem komisyon, kuma komisyon ledikasyon, komisyon lor Diego, komisyon fam ek osi komisyon zenn. An kontras, tu lezot parti prezan, se antan ki reprezantan "lel" zenn ki zenn syeze onivo Komite Santral ek se zis atraver "lel zenn" ki zenn ena lenfliyans.

Apre forom-deba, Amnesty finn lans enn liv apel "Politics and Parliament in the Republic of Mauritius".