Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon Politik dan Flacq

22.11.2008

Seri Ledikasyon politik dan Flacq finn ariv alafin yer Samdi le 22 Novam, avek enn sesyon byin interesan ki Alain Ahvee ti anime lor 'Ki ete enn parti Politik'.
Alain Ahvee finn koz lor diferan manyer get rol ek fonksyonnman bann parti politik. Li finn dir ki bann parti politik burzwa (kuma MSM,MMM, Ptr, PMSD/XD etc) zot elektoralis e donk zot bi se elir depite e enn fwa dan parlman, zot rol se reprezant lintere de klas burzwazi.

Alain Ahvee finn explik lor diferan kuran filozofik dan listwar ki finn get politik ek parti politik depi Aristot ziska Karl Marx. Li finn osi koz lor diferan sistem lalit pu priz-di-puvwar; lalit baze lor volontarism kuma lexperyans dan Kiba avek CHE ek Fidel Castro, muvman spontane kuma rebelyon Etidyan 1968 dan Lafrans ek bann Fron Popiler kuma dan Chilli.

Alain Ahvee finn koz lor nesesite enn parti politik revolisyoner ki organize otur enn program. Li finn dir ki dan enn lepok kot klas travayer demobilize ek konsyans de klas ba, enn parti politik revolisyoner bizin organize dan enn fason indepandan depi lorganizasyon klas travayer pa a linteryer bann striktir kuma sindika ek lezot lorganizasyon Klas Travayer.

Alain Ahvee finn terminn so intervansyon lor nesesite enn lalit ki inifiye lalit klas travayer onivo lokal ek internasyonal, donk enn parti politik bizin kapav artikil lalit nasyonal avek lalit internasyonal ansam.

Sa fer trwa Samdi aswiv ki LALIT finn organiz Ledikasyon Politik dan Flacq. Samdi le 8 Novam Lindsey Collen ti anim sesyon ki byin dan laktyalite lor kriz finansye ek kriz ekonomik . Samdi le 15 Novam Ram Seegobin ti fer sesyon lor Lorganizasyon Klas Travayer kot ti ena bann partisipan depi sekter kuma Lindistri Sikriyer, Textil ek ICT. Bann kestyon ti axe lor lafors ek febles muvman sindikal dan enn lepok parey.