Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT lans so nuvo "lespas dokimantasyon"

18.11.2008


Dimans le 16 Novam ti ena enn seremoni ek enn gran fet ant manb LALIT ek LPT a 12:30 pm. Li ti alokazyon lansman LPT so nuvo "amenazman lespas" dan so batiman GRNW, red-sose.

Dan sa kad-la, LALIT finn lans enn nuvo "lespas dokimantasyon".

Lindsey Collen ti pran laparol lor nom LPT, pu explik nuvo amenazman apre ki nepli bizin Kamera LittleJohn pu lapres ofset (li finn kadik avek prinnter modern) ni gro giyotinn, ki ti pe bar lespas. Li finn atir latansyon lor komye travay volonter diferan manb finn fer, pu demont masinn, penn miray ek laport, poz vinil, ranz nuvo meb dokimantasyon e penn li, ranz 2 zoli latab nef, kud nap nef. Li finn osi montre kimanyer asterla pu ena enn lespas dedye inikman a Labutik Liv, ki pu permet so epanwisman an "one-stop shop" pu Morisyana. E mem lisyen LALIT finn gayn enn nuvo ti-moket, Lindsey finn dir.

Ragini Kistnasamy ti pran laparol lor nom LALIT. Seremoni-la ti ena lye andan sa nuvo "lespas dokimantasyon" ki finn kree. Li finn explik linportans dokimantasyon LALIT, so listorik, e li finn donn enn demonstrasyon lor konversyon dokimantasyon depi papye ziska an form elektronik.

Apre manze (ki sakenn ti amene, met ansam) ti ena enn sesyon pliyaz ek kolasyone pu enn nuvo piblikasyon LALIT ki pe sorti le 27 Novam. Militan LALIT ek LPT ti pe pliye paz lor sak lespas partu-partu dan batiman dan enn latmosfer dekontrakte ek alez.