Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lasanble LALIT Diskit Parsyel No. 8

10.11.2008


Lasanble LALIT Dimans 9 Novam ti reyni manb depi tu brans LALIT Moris apartir 9:30 am. Ti ena 3 zafer lor azanda: Analiz sityasyon politik ek ekonomik mondyal ek lokal; evalye dernye 5 mwa aksyon LALIT; diskit eleksyon parsyel ki pu al deklanse dan prosenn enn mwa. Lasanble ti prezide par Rada Kistnasamy.

LEKONOMI MONDYAL
Ram Seegobin ti analiz manyer ki LALIT ti pe deza amenn kanpayn pu enn nuvo politik ekonomik akoz Moris finn rant dan enn kriz sistemik avek lafen lindistri sikriyer ki ti rezon det pei depi so fondasyon. Lerla li finn explik kimanyer kriz alimanter finn vinn azut lor enn kriz sistemik isi. Sa kriz-la pe amorti a kurterm par lefe lezot kriz. Lerla li finn partaz enn analiz lor kriz finansye mondyal, enn kriz ki finn deklanse par lonn "sub-prime" dan Leta Zini, kot 1,300,000 dimunn finn perdi zot lakaz, e kan labank inn sezi lakaz, pa finn gayn nuvo aseter, alor labank asontur finn al ver fayit. Li finn explik manyer ki ti deza ena enn fon kriz ekonomik pe kumanse avan kriz finansye, e ki pe akselere asterla. Li finn get lefe sa ena lor lindistri turism (lotel ek IRS) e lor lindistri textil.
Dan vole ekonomik, Ram Seegobin finn osi get sityasyon sindikal. Asterla, ena enn nuvo Konfederasyon sindikal. Anplis 3 konfederasyon existan, setadir MLC, SEF-MTUC ek NTUC, asterla ena Konfederasyon Sindikal de Gos-Solidarite, enn split depi NTUC.
Avek nuvo kad legal pu sindika, dan 2 sekter para-etatik patrona finn atak sindika direkteman, e finn servi represyon pu sey dornt sindika. Kuma tu manb kone, Mauritius Telecom finn lisansye 2 dirizan sindika e Air Mauritius ti'nn sispann 2 dirizan sindika. Labank Moris ti'nn sispann 2 ase o-kad. Dan ka Air Mauritius inn exziz enn eskiz, inn repran 2 sindikalist. Labank Moris inn repran 2 kad. Me, MT pankor met aryer. Ti ena enn mobilizasyon byen organize par sindika ki finn kilminn dan enn manifestasyon divan Telecom Towers le 13 Septam. Set semenn pli tar, 25 Novam ti ena enn veye ek konser Plaza organize par sindika Telecommunication Workers Union avek kolaborasyon nuvo Konfederasyon Sindika de Gos-Solidarite avek slogan "Renesans". Sa semenn la enn Fron Sutyen sindikal pu 2 lisansye Mauritius Telecom finn anonse ki zot pe organiz enn manifestasyon divan Lanbasad Lafrans.

POLITIK
Lerla Ram Seegobin finn get sityasyon politik.
Enn devlopman mazer vinn depi Jean Claude de l'Estrac depi L'Express sutenir par Malenn Oodiah. Zot dan sa kuran ki sutenir Minis Finans Sithanen, dir lekonomi Moris li "rezilyan", alor pena okenn problem grav. Purtan zot finn vinn propoz enn Guvernman parti inik, enn Guvernman "salut national", enn "plan sauvetage". Sa se bann mezir ki normalman swiv enn gran gran problem, enn "naufrage". Zot met argiman kumkwa tu parti dan meynstriym pu vinn ansam: MMM, PT, MR, MSM, PMSD, PMXD, etc. Lopozisyon politik pa pu ena. Pu ena lopozisyon depi sindika (mizle dayer par 2 nuvo lalwa EREA ek ERIA), depi lapres (ki 100% pro-kapitalist), e depi "sosyete sivil" (ki tu dimunn deplore si feb Moris). Parti degos kuma LALIT pu atake kuma "anti-nasyonal". Alor, zot pe pronn Li Kwan Yu-ism, lepok represyon otoriter Singapore.

Ram Seegobin finn get lefe politik nominasyon Aneerood Jugnauth kuma Prezidan, e manyer ki tu tez lor ki lalyans pu ena ant parti burzwa pu teste par larive sa parsyel dan Nimero 8. Parsyel dan Nimero 8 li met frod elektoral lor azanda politik. Ashok Jugnauth fini anons so kandidatir. MMM finn anonse ki li pu sirman sutenir kandidatir Ashok Jugnauth. Sa li malgre ki House of Lords finn kas so syez pu frod elektoral. Enn kote li normal, parski Paul Berenger ti Premye Minis e buku desizyon ti pran par Kabine, pa zis par Ashok Jugnauth. Lot kote, li paret swisider.
Pravind Jugnauth finn dir li pe poze pu MSM. Alor nu bizin gete sipa Lalyans Sosyal pu met so prop kandida ubyen prefer sutenir Pravind Jugnauth.
Li finn dir plitar kan nu diskit Parsyel dan Item Azanda nimero 3, nu kapav get vre lanze.

E Ram Seegobin finn konklir ki eleksyon Barack Obama dan Leta Zini li reprezant serten devlopman inportan dan Leta Zini (enn lintere dan politik delapar bann zenn, enn viktwar politik kont lager, enn viktwar kont iltraliberalism depi Reagan). Me, li finn averti lor so politik lor Palestinn.

Ti ena enn ase long deba apre sa introdiksyon-la.

AKSYON LALIT
Alain Ah-Vee ti donn enn apersi aksyon LALIT depi dernye Lasanble. Li finn kumanse par sitye lefet ki buku tem LALIT ki anfet divan-divan dan aktyalite, e sa donn LALIT enn serten santralite aktyelman. Ena lekonomi. Ena Diego Garcia. Ena langaz maternel. Ena Reform Elektoral ek Best Luzer. Ena lalit kont lalwa represiv. Tu sa tem la, zot tem koni kuma tem LALIT. Li finn osi dir ki nu aksyon li sitye pandan enn kriz sistemik, kot prodiksyon ek lanplwa afekte, kot muvman sindikal divize e inkapab devlop rezistans. Sa kontex zeneral la vedir li inportan pu sweyne e tini striktir Parti (brans, komisyon, piblikasyon, reynion program) e pu sak militan devlop so kapasite intervenir avek konfyans ek lisidite, avek serenite ek kalm, devlop so kapasite pu konpran sityasyon e pu kontribiye plis pu devlop program LALIT, pu sakenn vinn plis aktif dan lalit politik, e pu fer enn kontribisyon individyel pu fer nu program vinn enn muvman.
Li finn liste bann aksyon:

1 Kanpayn pu enn Lekonomi Alternativ
Nu finn re-oryant nu kanpayn avek larive kriz alimanter. Apre imans kanpayn lafis "Bizin Plant Manze, lor later tablisman", nu finn fer kanpayn trak, e aksyon kot Parlman. Nu finn pran linisyativ apel Fron Komen Sekirite Alimanter ki reyni 10 lorganizasyon. Li finn fer enn travay extra-ordiner prezant enn Sart. E nu finn lans bann reynion-forum lor sa size la.

2 Diego Garcia
Nu travay lor Diego Garcia finn vinn dan nuvel. LALIT mansyone a plizir repriz dan zizman House of Lords dan ka Olivier Bancoult ek Group Refizye Chagos. Sa li akoz sa prosesis kot nu ti pe met dibut enn Peace Flotilla pu amenn Chagosyen Diego Garcia. Ena enn nuvo fim TV Irlande lor kestyon Chagos dan lekel plizir manb LALIT ti donn kudme ladan. Sa finn azut enn nuvo zuti lalit lor sa size la.

3 Kur Ledikasyon Politik
LALIT finn fer 3 diferan seri kur ledikasyon politik, enn seri 15 kur avek enn 20-enn dimunn prezan GRNW, enn seri Kirpip avek enn 30-enn dimunn prezan, ek enn seri fek kumanse Flak. An tu finn ena 8 profeser kur diferan. Bann size ki nu finn tuse:
* Kominn de Pari - Ally Hosenbokus
* Diktatir Proletarya - Ragini Kistnasamy
* Lager Sivil Lespayn - Rajni Lallah
* Rosa Luxemburg so ekonomix - Lindsey Collen
* Seri Spesyal Lamerik Latinn:
Simon Bolivar - Ram Seegobin
Venezuela zordi - Rada Kistnasamy
Zapata ek Zapatista dan Lamexikk - Alain Ah-Vee
Kiba - Ally Hosenbokus
Sili - Jean Yvon
Sandinis dan Nicaragua - Cindy Clelie
Santye Liminie dan Peru - Ram Seegobin
FARC dan Kolonbi - Jean Yvon
Jose Marti pan-Lamerik Latinn - Rajni Lallah
*Lekonomi kapitalist ek ekonomix burzwa: Lindsey Collen
*Deba dan lagos ant LALIT ek lezot kuran - Rajni Lallah
*Kimanyer bann parti politik degos dan lemond pe fer fas sa tandans pu organizasyon politik transform zot mem an muvman larz, setadir danze disolisyon ubyen likidasyon: DSP dan Ostrali (Ram Seegobin), LCR an Frans (Alain Ah-Vee), Parti Travailleur an Frans (Lindsey Collen), SWP an Angleter (Rajni Lallah), WOSA dan Sid Afrik (Rada Kistnasamy).
* Kapital ek Kuraz Travay: Rada Kistnasamy.
*Ki ete enn Parti Politik? Alain Ah-Vee
*Demokrasi, eleksyon, priz di puvwar: Ram Seegobin
*Kriz finansye: Lindsey Collen

4 Piblikasyon
Ena enn seri piblikasyon finn sorti e pe sorti. Prosennman pu ena LETA, edite par Rajni Lallah.

5 Depozisyon divan Selek Komiti
LALIT finn depoze divan Selek Komite Parlman lor Sexual Offenses Bill.
LALIT finn osi sumet enn dokiman a Law Review Commission.

6 Kont 2 Lalwa EREB and ERIB
Avan sa 2 nuvo lalwa represiv kont travayer ek sindika sorti, LALIT finn azir pu opoz zot. Nu finn tir dokiman, partisip dan aksyon divan Parlman, fer program radyo.

7 Relasyon ar muvman sindikal
LALIT finn gard kontak ek muvman sindikal. Nu finn partisip dan mobilizasyon Fron Travayer Sekter Prive, pu lamars St Jean a Q. Bornes, kot enn manb finn pran laparol, e dan lamars dan Rosehill, kot enn lot manb ti pran laparol, e nu ti osi ena enn delegasyon pu devwalman stel pu Zurne Travay Desan. Ram Seegobin ti invite pu pran laparol kot Organization Unite Artisans lor lavenir artizan. Ram Seegobin finn pran laparol de fwa dan bann Seminar Federation of Civil Service and Other Unions. Li finn osi invite pu fer enn intervansyon dan Public Service International ki regrup GSA, FPBOU, ek bann sindika Local Government.

8 Fet Travay
LALIT ti ena enn ase gran selebrasyon fet travay, sirtu avek dinamism apre nu Kongre an Fevriye.

9 Zuti Travay Militan
LALIT finn reysi devlop so zuti travay militan enpe plis. An partikilye nu pe met nu dokimantasyon anform elektronik. Ena enn 20-enn manb ek sinpatizan, ubyen plis, inplike dan travay-la e li met nu dokimantasyon a dispozisyon tu manb.
Website nuvo pe marse, e nu ena plis viziter ki avan. Fini depas 120,000 pu sa lane la deza.
Nu finn kumans devlop "Biltin sayt", enn travay ki Lutte Ouvriere an Frans finn devlope e finn montre nu. Nu fini fer nu premye tantativ lor enn sayt, e li ti mars byen.

10 Internasyonal
Nu finn resevwar 2 militan depi DSP Ostrali, nu finn ena 2 orater lor size partikilye (Mike Cole lor Ledikasyon depi perspektiv Marxist, ek Nadia Rakovitz lor Marxism depi Frankfurt School. Ragini Kistnasamy finn pran laparol dan bann manifestasyon anti-baz militer dan Okinawa ek Tokyo, Zapon. Rajni Lallah finn fer enn rankont avek Alex Callinicos depi SWP an Angleter.

Apre Alain Ah-Vee so intervansyon, ti ena diskisyon zeneral.

ELEKSYON PARSYEL
Lor kestyon Eleksyon Parsyel, Rada Kistnasamy, ki ti pe prezide, finn donn enn explikasyon lor exakteman ki kote nu ete asterla avek syez Ashok Jugnauth deklare vakan. Apre enpe diskisyon lor lanze exak sa parsyel la, sirtu nu truv size "lekonomi" pu santral, nu finn ekut sak manb prezan donn so reaksyon lor eski li inportan pu LALIT met kandida ubyen pa met kandida pu sa eleksyon la, e si wi, ki kalite kudme li krwar li pu kapav done.