Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon Politik lor Kriz Finansye, Centre de Flacq

10.11.2008


Enn grup ti zwenn Flacq Samdi 3:30 pm pu enn sesyon ledikasyon politik LALIT lor kestyon kriz finansye mondyal. Lindsey Collen ti anim sesyon la. Rada Kistnasamy ti prezan pu Rezyonal Lwes LALIT. Lindsey Collen finn liye kriz-la avek resesyon ki asterla pe pli agrave. Li finn liye ansam manyer ki later inn perdi valer dan Lamerik dan enn fason telman drastik ki labank ek lasirans ki ziz zot kapasite pret larzan par estim zot prop valer par inklir sa bann pri la, finn fayit ek menas fayit an-seri. Sa finn provok enn pert drastik dan valer tu aset, ki finn rann kapital an-form larzan pli sere. Sa finn a sontur vinn agrav resesyon ki deza la. Sesyon la ti termine 5:00 pm.