Galleries more

Videos more

Dictionary more

Organised by Lalit, some 1,000 workers of Leisure Garments and Summit Textiles submit their demands to the Prime Minister

01.07.2003

In a press conference held on Tuesday 1st July, representatives of workers from the Leisure Garments and Summit Textiles, two free zone industries situated in Curepipe and the South respectively, presented a petition that were being sent to the Prime Minister.

Some 3,000 workers of Leisure Garments and 1,100 will loose their jobs as from the 31st of August 2003.

Lalit, through its Curepipe-South branch, launched this campaign to organise the free zone workers in the context of massive sackings which are the direct result of capitalist globalisation and the bankruptcy of the mauritian ruling class development strategy. We say no to the policy of the government and the bosses to place the whole burden of capitalist globalisation on workers.

The 1,000 workers who joined the campaign are demanding a special Redundancy Allowance of Rs 2,000 for a period of 2 years. They are also demanding that the government introduce a real Unemployment Benefit system and that government itself creates employment. Workers are requesting an urgent meeting with the Prime Minister to discuss their demands. Were present in the press conference for Lalit : Rajni Lallah, Devianand Narrain and Ashok Subron. Le Mauricien and L'Express, the two main daily papers, together with the MBC and Radio Plus delegated reporters to the press conference. Radio Plus, Radio One and the MBC broadcasted this information in their main news in the afternoon.

A delegation of representatives of workers together with Rajni Lallah from Lalit submitted the Petition to the Prime Minister at the new Prime Minister Office - which cost 210 million rupees for renovation.

Here is the petition addressed to the Prime Minister:

Petisyon depi Travayer Leisure Garments adrese a Premye Minis, Sir Aneerood Jugnauth

Nu travayer Leisure Garments ki form parti sa 1,100 trvayer ki pe lisansye le 31 Aout pe adrese u sa petisyon-la. Kuma u kone nu travayer Zonn Frans finn kontribiye buku pu lekonomi pei dan dernye 20-an. San kontribisyon trvavayer Zonn Frans, kuma nu, pei zame ti pu kot li ete zordi. Patron finn bel bel profi lor nu latet pandan plizyer lane. Purtan se nu travayer Zonn Frans ki finn pli mal peye, ki pli explwate. Azordi avek globalizasyon ki pe derule dan lemond, avek konsekans bann lalwa kuma AGOA, lizinn pe ferme enn deryer lot. Par miliye dant nu pe perdi travay. Nu konstate ki u guvernman finn pran enn seri mezir pu sutenir bann patron dan kad sa restriktirasyon dan sekter Zonn Frans. Me pu travayer Zonn Frans pena nanye konkret ki u guvernman finn pran. Nu finn atann bidze ki u Minis Finans finn prezante Lindi 9 Juin, pena nanye pu nu. Nu poz u lakestyon: eski se travayer Zonn Frans tusel ki bizin sarye fardo sa bann sanzman ki pe derule dan lemond? Sa li inzist ek inakseptab. Anplis, kan ena sanzman dan lekonomi internasyonal, nu truve ki guvernman met dibut enn plan sutyin pu travayer lezot sekter kuma Lepor ek Lindistri Sikriyer. Kifer pena mem zar plan pu travayer Zonn Frans? Se pu tu rezon-la ki nu formelman adres u sa petisyon-la pu fer bann demand swivan:

Nu pe reklam ki guvernman donn nu, ek tu fitir lisansye Zonn Frans, enn alokasyon lisansiman de Rs 2,000 pu enn preyod de 2-an ziska ki nu gayn enn nuvo travay. Sa pu permet nu sirviv ek nuri nu fami. Par ekzanp, larzan pu sa alokasyon lisansiman-la kapav sorti depi sa fon Rs 800 milyon ki guvernman finn met a-la dispozisyon zis patrona Zonn Frans.

Nu reklam ki u introdwir enn vre sistem alokasyon somaz. Somaz ek lisansiman pe monte.

Nu reklam ki guvernman limem kre travay e non pa les sa fonksyon-la inikman dan lame sekter prive. Dayer nu panse drwa travay li enn drwa ekonomik ek sosyal garanti par UN Covenant ek li ti bizin inskrir dan Konstitisyon nu pei kuma enn drwa fondamantal.

Nu pe dimann enn rankont dirzans avek u pu diskit lor nu bann demand. Nu kone ki li u dernye lane kuma Premye Minis pei ek nu atann depi u enn zest ki al dan direksyon plis lazistis ek humanism. Lizye listwar pu brake lor u. Nu pe atann enn repons rapid depi u.

posted by AS