Galleries more

Videos more

Dictionary more

SUTYEN LALIT a Grup Refizye Chagos

24.10.2008


Bonzur Olivier, Anzie, Aurelie, Ti-Frer, ek tu manb GRC,

LALIT e tu nu manb exprim nu sutyen pu tu Sagosyen dan sa moman byen dir kan drwa de retur, ki ti paret si pre, omwen an prinsip, finn refize par House of Lords dan zot Zizman 22 Oktob. Kuma u kone, nu dan LALIT finn ansam avek Sagosyen dan lagrev lafen, dan desann dan lari, dan lager kont Rayot, sirtu nu manb fam ek zot manb fam, e nu finn mem travers enn ka POA ansam ek u manb. Ansam nu ti met dibut Rann Nu Diego, enn fron ki ti ede pu rekree enn muvman for. Mo ankor rapel Aurelie ek mwa pe al get Sagosyen enn par enn pu re-konstrir enn muvman. An 2004 LALIT ek GRC ti avoy enn Delegasyon Konzwen a World Social Forum Mumbai, e nu ti pans proze PEACE FLOTILLA ki ti gayn otan sutyen partu dan lemond, ansam.

Zordi nu pe pas an revi kot nu finn arive dan sa long lalit istorik.

Nu sutenir Sagosyen dan kontinyasyon zot lalit, e nu krwar ki zot lalit pu drwa de retur asterla pu petet liye plis avek lalit pu ferm baz militer, ki rezon kifer Sagosyen finn met deor depi Sagos, e ki rezon kifer pei Moris finn demambre. Nu krwar ki zot lalit pu kapav azut plis presyon lor guvernman dan lalit pu re-inifikasyon Repiblik Moris, kot drwa de retur pu enn eleman esansyel. Ziska ler Leta Moris finn azir dan enn fason byen konplis ar pwisans inperyalist, Grand Bretayn ek USA.

Lalit kontinye!

Lindsey Collen
pu LALIT
23 Oktob, 2008