Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lindsey Collen dan deba radio apre Zizman lor Chagos

23.10.2008


Lindsey Collen, manb LALIT ti invite dan deba Radio-Plus zordi tanto lor zizman House of Lords lor Chagos, osi byen ki ansyen Minis Anil Gayan, ek Herve Lasemillante, reprezantan Comite Social Chagosyen. Olivier Bancoult, reprezantan Grup Refizye Chagos ti koz dan program depi Lond ek ti exprim tristes akoz zot finn perdi sa kes-la, ek finn anonse ki zot pe al delavan avek ka Lakur Eropeyen.

Dan sa program-la, nu manb Lindsey Collen finn explike ki avek sa defet legal-la, leson ki bizen tire se ki bizen liye kestyon "drwa de retur pu Chagosyen", kestyon "dekolonizasyon", kestyon "reinifikasyon lepep Morisyen" avek kestyon "ferm baz militer lor Diego" ansam. Kuma u separ sa bann lalit-la, defet li iminan.

Li finn osi koz lor nesesite imedya pu Leta Morisyen amenn kes lor demanbreman ilegal Chagos dan Lakur La Haye, ek mobiliz sutyen lepep morisyen, rezyonal, ek internasyonal pu sa kes-la pu ki ena ase lafors pu fors Leta Britanik negosye.

Pandan program, Lindsey Collen finn remet Anil Gayan alord kan Anil Gayan ti pe kontiyn koz "Lil Moris" kumadir Chagos pa ladan. Anil Gayan finn bizen sede ek koz "Leta Morisyen" plito.