Galleries more

Videos more

Dictionary more

Poezi pu Zurne Mondyal Langaz Kreol

22.10.2008


Mardi 21 Oktob ti truv enn rasanbleman poet ek enn senkantenn amure poezi Gran Rivyer organize par Ledikasyon pu Travayer. Dimunn ti zwenn otur liv 40 POET ki ti pibliye pu 40 an Lindepandans pu ekut poet lir ubyen resit zot poem, seki dan rekey-la, e seki pa dan rekey la. Ena ti ena akonpaynman ravann, ek ravann ek maravann. Sware la ti introdir par Alain Ah-Vee, pu LPT. Parmi poet ki ti lir zot travay ti ena Rowin Narraidoo, Umar Timol, Rajni Lallah, Emmanuel Richon, Henri Favory, Vijay Naraidoo, Lindsey Collen, Mohunparsad Bhurton, Patrick Ramdhony. Ti ena enn kado enn liv poezi pu sakenn depi poet Kabir Hussen BANN FLER SOVAZ. Li pa ti kapav prezan. Selebrasyon la ti dan kad ZURNE MONDYAL LANGAZ KREOL ki tom le 28.