Galleries more

Videos more

Dictionary more

Langaz Maternel: Ki Navin Ramgoolam pu dir UNESCO?

04.10.2008


Li potansyelman enn moman inportan dan listwar ledikasyon dan Moris. Premye Minis Navin Ramgoolam pe al UNESCO, Paris pandan reynion Konsey Exekitif UNESCO ki pe zwenn le 30 Septam ziska 17 Oktob, dapre Komike UNESCO le 25 Septam (2008/62).

Kuma tu dimunn kone, politik langaz UNESCO se "servi langaz maternel zanfan" dan sistem ledikasyon. E sa lane la, an okirans le 7 Oktob, pandan so reynion, UNESCO ena enn "debat thematique" ki pu konsakre a proteksyon langaz ki dimunn koze dan enn pei, ek proteksyon langaz an-danze. Zot pu osi koz lor linportans langaz maternel dan ledikasyon dan kad devlopman dirab.

Seki LALIT pe reklame se ki, kan Navin Ramgoolam pran laparol le 14 Oktob dan UNESCO dan Paris, li sezi lokazyon ki sa prezante pu anons enn nuvo politik langaz pu Moris. Nu fer demand pu li angaz li divan UNESCO pu respekte langaz ki dimunn koze lakaz, e pu introdir li kuma medyom a tu nivo dan lekol. Sa ti pu enn gran progre pu Moris, sirtu dan enn moman kot lekonomi pei pe fer fas enn kriz sistemik avek lafen reyn disik. Sa li pu enn lokazyon inportan pu Navin Ramgoolam lev larzan depi UNESCO pu enn imans proze pu konverti ver lanseynman dan langaz maternel - sirtu pu Matematik, Syans, ek Syans Sosyal, e osi pu lans lanseynman Kreol ek Bhojpuri kuma langaz. Rezilta Angle ek Franse pu tutswit monte, fles.

Kan polisi pu finalman sanze pu fer ledikasyon atraver langaz maternel ekrit, dan vernakiler pei, setadir Kreol ek Bhojpuri, sa pu imedyatman permet enn gran bo an-avan anterm devlopman zanfan, anterm literesi, anterm rezilta lexame a tu nivo. Zanfan, zot tu, pu gayn lokazyon devlop pli bon kapasite intelektyel, sirtu kote rezonnman, size abstre ek dan kreativite.

Rada Kistnasamy
pu LALIT
29 Septam 2008