Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sa dimans vini-la: Intervyu Ram Seegobin dan L’Express ek komanter Lindsey Collen dan 5-Plus

24.09.2003

Dan L’Express Dimanche ki pe vini, pu ena enn intervyu Ram Seegobin, manb Lalit. Ladan, an-kontras avek seki lapres an-zeneral pe fer pu lemoman, setadir, get laspe personel aksesyon Paul Berenger a premye minis, Ram Seegobin pu analiz inplikasyon politik sa tranzisyon-la. Li pu koz lor kimanyer dan labsans abolisyon system Best Loser, sa tranzisyon-la kapav vinn enn sinbol ek bann dinamik kontradiktwar ek danzere.


Lindsey Collen, dan 5-Plus, pu fer komanter lor kimanyer bann sanzman progresis pu fam dan dernye 25 an finn fer malgre MMM. Li pu osi fer enn dezyem komanter lor kimanyer lefe aksesyon Paul Berenger a Premye Minis li inprevizib etan done ki li rezilta enn laranzman politik manipilasyon.