Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kur Ledikasyon Politik - Ram Seegobin lor "Ki ete sendika?"

22.09.2008

Samdi, ti ena enn sesyon byen anime kur ledikasyon politik dan Curepipe. Ram Seegobin ti koz lor sendika, lor manyer ki travayer organize antan ki travayer kont patrona dan sendika, ek dan lezot organizasyon kuma credit union, provident fund, ek komite kartye dan rezyon uvriye. Li finn explik lor listwar lalit travayer atraver sendika, e avan li lalit esklav kont propriyeter esklav atraver maronaz, lalit kont servitid, kont langazman.
Li finn osi dekrir diferan kuran uvriyeris ki exprime alenteryer sendika: kuran reformist, kuran anarko-sendikalist, kuran "Luddite" ek kuran revolisyoner. Li finn osi koz lor lexperyans internasyonalis International Workers of the World.
Li finn koz lor relasyon ant sendika ek parti politik kimanyer dan serten pei kuma Langleter, se muvman sendikal ki finn met dibut Parti Travayis, ek kimanyer dan buku pei ex-koloni, se parti politik ki finn met dibut, u finn kontribiye pu met dibut muvman sendikal.
Ram Seegobin finn explik lor "relasyon indistriyel" ek kimanyer Leta burzwa finn rod aprivwaz uswa kareman reprim sendika atraver lezislasyon ek institisyon ki okip relasyon indistriyel. Li finn donn kom lekzanp drwa de grev su IRA ek konpar li avek nuvo lalwa Employment Relations Act (ERA). Li finn osi koz lor kimanyer birokratizasyon sendika li lekontrer demokrasi dan sendika: li vedir ki manb sendika perdi puvwar par rapor a dirizan.
Ti ena buku kestyon interesan.