Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT resevwar viziter depi parti degos dan Lostrali

15.09.2008


Kan Ram Seegobin, ti invite par Democratic Socialist Perspective dan Ostrali pu al pran laparol dan Asia Pacific International Solidarity Conference an 2005, li ti osi invite pu al Perth pu fer reynion avek manb DSP laba e pu koz lor lalit pu ferm baz Diego Garcia, pandan enn seans fim John Pilger, Stealing a Nation.

Parmi dimunn DSP ki Ram ti zwenn Perth, ti ena Sam Wainwright ek Janet Parker. Anfet Ram ti res kot zot.

Resaman zot ti pe vizit Moris. Depi avan zot vini, zot ti fini inform LALIT, pu ki ansam nu ti kapav klas enn rankont. Sam Wainwright ti anfet lor sime al Lafrans pu "Liniversite d'Ete" LCR an Frans 23 - 26 Ut. Li finn re-pas Moris lor so sime retur a Perth semenn dernyer. Avan li ti dan DSP, li ti deza manb LCR, kan li ti res an Frans.

Dan enn rankont ase informel avek li ek Janet, Zedi 14 Ut ti ena enn partaz lide lor sityasyon Moris ek Lostrali respektivman. Sam finn donn nu enn apersi lor listwar deklas Lostrali ek so lyen avek sityasyon politik aktyel zordi, avek nuvo Guvernman Labour Party Rudd o-puvwar. Etan done li enn travayer Lepor, e akoz trwa manb LALIT ki travay Lepor ti prezan, li finn osi donn enn ti-rapor lor sityasyon sindikal kote lepor, ant-ot. Janet, ki so mama ti dan Parti Kominis Lostrali, ena enn long lexperyans politik, e li ti donn enn apersi lor so travay kuma kawnseler dan enn klinik ki fer lavortman, e asterla kuma kawnseler pu ed dimunn gayn akse a tu dan lavi, kan zot pe viv avek enn dezabilite.

Kan Sam ti returne depi Liniversite d'Ete li finn rezwenn de kamarad LALIT, Ram Seegobin ek Lindsey Collen e ti res kot zot.