Galleries more

Videos more

Dictionary more

Etidyan Harvard University Intervyue Fam LALIT lor Diego Garcia

15.09.2008


Ellora Derononcourt, etidyan depi Liniversite Harvard, ti Moris resaman pu trwa semenn. Li pe etidye lalit fam otur baz militer Diego Garcia. Li finn intervyue fam Morisyen depi Chagos e depi Lil Moris. An partikilye, li finn fer intervyu ar fam dan Grup Refizye Chagos, Grup Sosyal Chagosyen, Muvman Liberasyon Fam ek LALIT. Tez ki li pe prepare li dan kad letid pu enn kur lor "Women, Gender and Sexual Orientation". Mem li pe etidye dan lavil Boston, so nesans ek lekolaz ti fer dan Los Angeles, lor Lakot Lwes Leta Zini, kot so mama ek frer tuzur ete. Anfet, so mama ki enn medsen, ti sorti Lenn e so papa ti sorti Haiti, avan zot etabli Leta Zini. Kapasite Ellora konpran Kreol extra-ordiner, malgre ki li pa finn deza vizit Haiti (kot zot langaz Kreol etranzman similer ar pu nu).

Kan li ti Moris, li ti pas buku letan avek manb LALIT, e dan nu Sant Dokimantasyon. Li ti osi partisip dan enn reynion Muvman Liberasyon Fam. Li ti fer enn sirvol lor sityasyon muvman fam zordi dan Leta Zini.

"Li enn etidyan avek enn lorizon intelektyel byen larz," Lindsey Collen finn komante apre so intervyu avek li. "Li interese ar lalit fam ek feminism; ar lalit kont militarism, kont lager, e kont baz militer; li interese ar lalit klas travayer; li interese ar lar, literatir, lamizik, sinema. Li osi interese ar diferan sistem lasante, sirtu kan li get problem Ameriken gayne ar sistem lasante prive ki zot ena laba. Alor li ena enn apros larz ek integre ki finn vinn byen rar zordi dan lemond akademik," Lindsey Collen finn azute, "kot li interese dan lansanb limanite, lansanb sosyete imen. E pa zis sa. So lintere akademik, li form parti enn lintere pu anfet sanz lemond. E anplis tu sa lintere dan sosyete imen, li osi ador lisyen!"

Avan ki li ti vinn Moris, li ti dan Lenn, kot li ti pe fer enn letid-an-aksyon lor kestyon lamedsinn prive.