Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sinifikasyon istorik Eleksyon Barack Obama

05.11.2008


Viktwar Barack Obama dan eleksyon Prezidansyel Leta Zini ena buku sinifikasyon politik istorik ki byen inportan. Li enn defet pu rasism institisyonel ki finn mem anpes kandida gayn investitir pu eleksyon prezidansyel dan lepase akoz kuler zot lapo. Anfet, tu komantater ek medya meynstriym pe met lanfaz lor lefet ki li premye Prezidan "nwar" Leta Zini, san get imans sinifikasyon politik so viktwar. Fode pa dimunn perpetye enn kalite rasism ki truv kikenn dan enn sel dimansyon, dimansyon etnik. Ena tut-enn aksyon politik Barack Obama ki bizin komante, e ki pa pe tro komante.

Premyerman, seki inportan se kanpayn elektoral Barack Obama finn amenn buku plis Ameriken partisip dan politik, mem si zis onivo elektoral. Li finn ed lamas dimunn truv lyen ant sufrans ekonomik (perdi lakaz, perdi travay, landetman familyal, lamizer, enn sistem lasante komersyalize) ek aksyon politik. Li finn gayn enn kud-pus par lefet ki kriz finansye finn eklate 2 mwa avan zur eleksyon. Alor, li finn reysi tir dimunn dan kan abstansyon, enn kan ki tultan byen for dan Leta Zini. Normalman 50% dimunn pa vote ditu. Dimunn mizer ek dimunn dan klas travayer dan Leta Zini ena tandans panse ki zot vot pena okenn sinifikasyon, e Barack Obama finn fer enn viktwar kont sa sinism-la. Bann zenn, bann travayer, bann dimunn ki anvi sanzman finn rant an-aksyon, finn al konvenk dimunn lor linportans aksyon politik, e finn donn kudme amenn sa viktwar Obama-la. Mem kote larzan, so bann premye donasyon rekor ti sorti dan tipti donasyon dimunn mizer ek travayer. E par milye dimunn finn mobilize pu tir dimunn pu al vote. Dayer li lor sa pwen la ki Barack Obama finn lans so diskur laviktwar.

Dezyeman, seki byen inportan se Barack Obama enn politisyen ki finn eli lor baz sirtu 2 pwen programatik ki rann so viktwar extreman inportan:

*So eleksyon enn viktwar kont militarism Leta Zini, e an partikilye kont lager dan Lirak. Li enn viktwar pu muvman anti-lager. Dimunn finn vot kont lager. Alor, so eleksyon finn infliz enn defet politik lor establishmennt militarist ki finn reyne dan Leta Zini depi 2yem Ger Mondyal, atraver Vietnam, ziska lager dan Afghanistan ek Irak. Anterm istorik, li premye fwa depi pre 100 an ki Ameriken vote kont lager.

*Eleksyon Barack Obama osi enn viktwar kont lekonomi "laissez faire" kapitalism debride, ki finn reyne depi lepok Ronald Reagan vini-mem. Li premye fwa depi eleksyon Roosevelt ki enn dimunn ki koz "working people" e ki koz kont gran kapital eli. Obama pe promet pu taxe bann dimunn byen ris, e li finn eli lor sa baz la. Sa osi li istorik.

Sanzman ki so ladministrasyon pu kapav amene, mem avek enn pli gran mazorite dan Sena ek House of Representatives, li depann lor kontinyasyon mobilizasyon pu sanzman. San enn nuvo vole mobilizasyon, ansyen masinnri Leta Permanan, e sa "military industrial complex" ki finn reyne pu otan lane, pu repran tu an-men. Alor, LALIT swet klas travayer Ameriken enn gran kuraz dan bann lane ki pe vini, bann lane kot lanpir Ameriken pe febli, kote ekonomik ek kote militer.