Galleries more

Videos more

Dictionary more

Trak LALIT: Nuvo Lalwa Anti-Travayer ek anti-Sindika

10.09.2008

{Nu ena plezir prezant isi konteni trak LALIT finn distribiye zordi, Merkredi 9 Septam.
U pu gayn konteni lot kote trak-la dan lartik Nyuz apel "Ki Aksyon Politik Neseser?")

Tar dan lanwit Vandredi 22 Ut 2008, Guvernman Lalyans Sosyal finn vot sa 2 lalwa ki pu ranplas Labour Act (1975), ek Industrial Relations Act (IRA:1973). Malgre ki klas travayer, muvman sindikal, ek parti de gos kuma LALIT, finn amenn enn long konba kont IRA, nuvo lalwa ki pe ranplas li finn vini dan enn lepok kan se patrona ki plis an mezir pu impoz so azanda.
Alor Parti Travayis SSR ansam ek PMSD Gaetan Duval ti vot lalwa pu kraz travayer ek sindika an 1973, aster Parti Travayis Navin Ramgoolam ek PMXD Xavier Duval pe raplas sa lalwa-la par enn nuvo ki ankor plis dan lintere patrona.

KI BI SA 2 NUVO LALWA ?
Fas a kriz sistemik dan lekonomi kapitalist, sa 2 lalwa-la vinn garanti profi lantrepriz par permet patrona diminye so ku prodiksyon, par:
(a) diminye saler reel, set-a-dir puvwar dasa travayer,
(b) donn patron liberte pu lisansye travayer, servi mindev sezonye, ek pey mwins overtaym. Deza kan guvernman finn met dibut National Pay Council (NPC) pu ranplas Tripartit, li ti deza atak prinsip konpansasyon saler anyel fas a ogmantasyon pri.
Lalwa ki ranplas IRA pe vinn impoz negosyasyon kolektiv ant sindika ek patrona, anmemtan ki li afebli klas travayer ek sindika fas a patrona.

KIMANYER EMPLOYMENT RIGHTS ACT ATAK SALER EK KONDISYON TRAVAY?
* Par permet ek mem ankuraz travay sezonye.
* Par permet konverti travay ful-taym an part-taym.
* Overtaym aplike apre 90 erd-tan travay par kinzenn, ek fer travay 2 Dimans par mwa san pey overtaym.
* Diminye Sik Liv depi 21 a 15 zur par lane.
* Regilariz travay sezonye avek Job Contractor dan Lindistri Sikriyer, kuma li ti ete 40 an de sela.
* Permet patron lisansye travayer san pey Severenns Alawenns, ek selman 30 zur preavi.
* Anmemtan ki Termination of Contract of Service Board pe aboli.
* Ogmant laz retret a 65 an, gradyelman lor enn peryod 5 an.

KI MANYER EMPLOYMENT RELATIONS ACT ATAK KAPASITE SINDIKA PU DEFANN DRWA TRAVAYER?
* Par blok formasyon ek lanrezistreman nuvo sindika dan ti-lantrepriz.
* Gradyelman ranplas tu saler minimem ek kondisyon travay dan Award par Lakor Kolektif, suvan inpoze par patrona.
* Permet patrona pey mwins ki saler minimem ki ena dan Lakor Kolektif.
* Pa permet sindika revandike ek deklar litiz tan ki ena Lakor Kolektif an viger.
* Rann tu aksyon lagrev ilegal pandan o-mwin 5 mwa apre ki ena ded-lok dan negosyasyon.

KI LATITID LOPOZISYON MMM EK MSM A SA 2 NUVO LALWA?
Nuvo lalwa ki ranplas IRA, li baze an gran parti lor White Paper ki ex-Minis Soodhun ti prezante an 2004, lor nom guvernman MMM-MSM. Alor li pa etonan ki kan Guvernman Lalyans finn prezant nuvo lalwa, MMM ek MSM finn plito fer walk-awt kan Valayden pran laparol, plito fer tapaz lor lisansiman Cunningham dan ladwann, ek plito konsantre lor skandal Chady.

FEBLES MUVMAN SINDIKAL
Dirizan sindikal finn konsantre lor ekrir let a depite, let a Biro Internasyonal Travay Zenev, sey gayn sutyen ipokrit MMM ek MSM, e finn organiz manifestasyon sinbolik divan Parlman. Me pa finn ena mobilizasyon travayer lor sayt travay, pa finn organiz petisyon de mas ni donn travayer lokazyon pu partisip aktivman dan konbat sa 2 lalwa-la.
Me aster nu bizin reflesi kimanyer pu organiz enn muvman demas baze lor enn program ki pu permet klas travayer fer fas a nuvo sityasyon ekonomik, fer fas a nuvo lalwa ki favoriz patrona. Bizin travayer organize lor sak sayt travay, pu gayn kontrol demokratik lor sindika pu ki kapav chalennj lozik sistem kapitalis ek so bann lalwa.