Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fim K-Lib get FRIDA

05.09.2008


Vandredi 29 Ut, Fim K-Lib ti get fim FRIDA, lor lavi artist ek revolisyoner Mexiken, Frida Kahlo, par realizater, Julie Taymor, enn fam ki pli koni pu so travay pu revolisyoniz lar maryonet. Li enn fim ki anmemtan enn gran ev lar, anmemtan enn interpretasyon lavi Friday Kahlo (1907-54) e so mari, Diego Riviere, ki ti enn 20-enn banane pli gran ki li. Salma Hayek ek Alfred Molina fer interpretasyon sansib ek for sa 2 personaz extravagan-la. Sa limaz kot Nelson Rockefeller eriz enn gran gran rido pu fer detrir enn imans miral Diego Riviera res dan u latet byen apre fim. E sa realizasyon ki Rockefeller obzekte a enn ti-kare ladan: portre Lenin, dan enn kwen. Sa ti bizin sansire. Riviera finn refize.
Lamizik dan fim osi res dan latet byen apre ki u finn get fim. E bann kuler vif, bann senn for, tutolong fim, reste, zot osi, dan u memwar.
But lor Leon Trotsky ek Frida Kahlo ti definitivman pwen feb fim-la. Petet sa pena buku linportans pu fim-la kuma enn antite, me li kler ki Julie Taymor pena enn sansibilite lor Trotsky. Sirman li pankor lir bann gran gran prodiksyon literer Trotsky, kuma The Russian Revolution ek My Life. Sinon, sa but la ti pu ena sa mem "aura" leres so fim.
Enn fim ki kapav gete e regete.
Prosenn fim: "Underground". Pu detay, kontakte Ragini Kistnasamy ubyen Rajni Lallah.