Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sant Dok LALIT Renove

05.09.2008


Sant Dokimantasyon LALIT pe dusman-dusman retruv li dan enn lespas elarzi amezir ki lasosyasyon Ledikasyon pu Travayer pe transform so ansyen amenazman batiman a enn totalman nuvo konsep. Sa bann progre-la pe fer amezir volonter dan tulde lorganizasyon gayn letan donn kudme. Depi byen lontan, LALIT lokater enn seksyon batiman LPT dan Grand Rivyer.

Etan done ki ansyen kamera ofset LPT, enn imans masinn, finn vinn kadik, ek etan done ki ansyen giyotinn pu kup papye, finn osi demode, tulde masinn (mem zot ti ankor pe mars byen, dapre manb komite LPT), finn bizin vande. "Sa vedir enn lespas kot ti ena diswif anba otur giyotinn ek enn latmosfer somb pu darkrum kot fer devlopman fim otur kamera ofset, finn penn blan, e finn gayn vinyl pal anba," Lindsey Collen komante. Meb dokimantasyon finn kumans buze dan sa nuvo lespas libere pu fer enn gran lasam dokimantasyon espase.

Anmemtan LPT ena lintansyon transform so ti-libreri liv kot li vann so bann piblikasyon an enn libreri pli devlope.