Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Solider avek dirizan Sindikal ki viktim lisansiman sovaz dan Mauritius Telecom

31.08.2008


Solidarite avek dirizan sendikal ki finn lisansye dan Mauritius Telecom
LALIT exprim nu solidarite avek dirizan sendikal Indiren Carpanen ek Raj Rughoonath ki finn lisansye depi Mauritius Telecom akoz zot aktivite sendikal. Sa lisansisman-la enn antors inakseptab a liberte expresyon ek liberte asosyasyon sendika dan Mauritius Telecom, ki kapav mem anti-konstitisyonel. Se leta mazor Orange (France Telecom-Mauritius Telecom) ki responsab pu sa kalite represyon sovaz-la. Rapel ki se guvernman Berenger-Jugnauth ki ti permet sa arive kan zot ti kareman bayant 40% Telecom avek France Telecom, ek avan zot, se guvernman Travayis ki finn privatiz Mauritius Telecom. Se Ramgoolam-Berenger-Jugnauth ki finalman responsab si zordi ena enn rezim osi represif dan Telecom.

Depi ki finn privatiz Telecom, anplwaye laba finn sibir tu kalite atak a zot liberte expresyon ek asosyasyon. Su nuvo kondisyon travay privatizasyon, par exanp, zot nuvo anplwayer prive ekzize ki zot pa rant dan okenn kestyon "kontroversyal" ki al kont liberte expresyon. Aster-la, leta mazor pe al pli lwen: li pe kareman lisansye dirizan sendikal ki konteste so rezim.

Tulede dirizan Telecom Workers' Union ek Mauritius Telecom Employees Association finn koni dan lepase pu zot lopozisyon a privatizasyon Mauritius Telecom. Pa zis sekirite danplwa ek kondisyon travay travayer ki finn sibir atak su privatizasyon. Mauritius Telecom, enn fwa ki li nepli form parti servis piblik, nepli ena pu rann kont a Lasanble Nasyonal pu depans ki li fer, pu kontra ki li siyne, ek pu aksyon ki li pran vizavi anplwaye.

Ala kifer LALIT, ansam avek muvman sendikal, finn dibut kont privatizasyon Telecom su rezim Ramgoolam-Berenger-Jugnauth depi 1992.

Rajni Lallah
Pu LALIT
31 Ut, 2008

LALIT
153, Main Rd.
GRNW

Tel: 208-2132
e-mail: lalitmail@intnet.mu