Galleries more

Videos more

Dictionary more

MMM, MSM ek nuvo lalwa travay

27.08.2008


Lindi 18 Ut, dan enn Forom-Deba ki "Fron Sindikal de Gos" ti organize lor Employment Rights Bill ek Employment Relations Bill, ti ena prezans MMM ek MSM; kom dabitid MMM ti reprezante drolman par plis orater ki lezot parti. Taktik sa regrupman sindikal-la, sete pu fer MMM ek MSM pran pozisyon an piblik kont sa de lalwa-la, avan ki zot diskit li dan Parlman le landemin. Dan reportaz ki ti paret dan "Le Mauricien" Mardi 19 Ut, li pa paret ki bann lezot intervenan ti fer resortir pozisyon ki MMM ek MSM ena lor sirtu Employment Relations Bill ki pu ranplas IRA. Nu pa truv li etonan ki lagazet "Le Mauricien" finn met preske tu lanfaz lor sanzman byen negatif ki Employment Rights Bill pe amene, kan li ranplas Labour Act, san preske mansyonn Employment Relations Bill ki pu ranplas Industrial Relations Act (IRA) kont lekel muvman sindikal ek LALIT finn amenn kanpayn depi 30 an; etan done ki lapres an zeneral gayn buku difikilte konpran size relasyon indistriyel, e suvan pret li a sa kalite manipilasyon-la.

Me parey kuma ti arive dan mobilizasyon otur DWC ek Fiz lexame, sa Forom-Deba la finn obzektivman donn MMM ek MSM enn platform pu vinn fer demagozi divan bann delege sindikal, pu sey fer dimunn bliye ki politik de drwat sa de parti-la reprezante. Enn orater finn mem fer apel a sa de parti-la pu zot ena mem langaz anver sindikalis kan zot vinn o-puvwar, an mem tan ki enn lot orater finn predir ki Guvernman Ramgoolam pu tombe akoz sa de lalwa-la. Forom-la ti kumans resanble enn platform elektoral.

Kan get foto ki "Le Mauricien" finn pibliye dan so reportaz lor sa forom-la, li mem fer nu rapel sa Fron Uniter de Gos (FUG) ki ti organize an 1987-88, kan bann mem federasyon sindikal ansam ek bann regrupman sipozeman de gos, finn form enn fron ek MMM pu sey fer dimunn krwar ki MMM ankor de gos, alor ki li ti fini expoz so politik de drwat dan lapratik. Sa ti arive apre ki bann konpozan sa Fron Uniter de swadizan Gos ti amenn enn kanpayn absoliman fos ek malprop kont LALIT otur Eleksyon Zeneral 1987: enn kanpayn ki ti rod fer krwar ki LALIT ena kik laranzman ek MSM, parey kuma aster pe sey fer krwar ki LALIT pe "... adopte la meme posture que le PTr ...", lor size sa de lalwa ki Guvernman Lalyans Sosyal ti pe vote an faver patrona.

Purtan LALIT kitfwa premye parti politik ki finn fer enn kritik byen elabore ek byen sever kont sa de lalwa-la kan zot ti sirkile pu premye fwa an Septam 2007. Kan sa de lalwa la finn vinn divan Parlman enn an apre an Ut 2008, LALIT finn sel parti politik ki finn piblikman sutenir manifestasyon sindikal divan Lotel Guvernman. Me seki LALIT finn evit fer, se donn lokazyon MMM ek MSM pu zot sey fer travayer bliye ki zot pozisyon ete lor lalwa ki reglemant relasyon ant patrona ek sindika.

Dan komanter ki LALIT finn fer lor Employment Relations Bill le 3 Septam 2007, nu ti kumans nu lartik par dir ki sa lalwa-la baze lor enn melanz konteni White Paper ki ex-Minis Soodhun ti prezante lor nom Guvernman MMM-MSM an 2004, ansam ek filozofi iltra-liberal ki Rapor Lim ek TULRA-NPPC ti reprezante:
"This Bill which aims to replace the Industrial Relations Act of 1973 has somehow integrated all the worst aspects of the Prof. Lim Report, the TULRA/NPPC Bill, and ex-Minister S.Soodhun's White Paper."
Nuvo lalwa lor relasyon indistriyel ki Lalyans Sosyal finn vote Vandredi 22 Ut 2008, ki dapre enn orater dan forom-deba Fron Sindikal de Gos, "pir proze de lwa depi lindepandans", li baze preske totalman lor pozisyon ki MMM ek MSM ena, ek ki Fron Sindikal de Gos pe sey fer travayer bliye. Se pa kumsa ki nu fer klas travayer aret sutenir bann parti burzwa kuma MMM, MSM, ek PTr, ek fer muvman sindikal partisip dan enn mobilizasyon kont sistem kapitalis ek so bann lalwa anti-travayer.

Get nu bann Komanter lor nu Web-Sayt:
White Paper MMM-MSM: News Archives Paz 25, 30 Novam 2004
Employment Relations Bill: News Archives Paz 8, 3 Sep 2007, also under Documents
Employment Rights Bill: News Archives Paz 8, 11 Sep 2007, also under Documents