Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kur ledikasyon politik anime yer

24.08.2008


Yer, dan enn lasal byen ranpli, Alain Ah-Vee ti anim premye kur dan seri kat kur ledikasyon politik dan Forest Side. Dan premye sesyon lor "Ki ete enn parti politik", Alain Ah-Vee ti explik lide lor politik ek parti politik depi Aristot ziska zordi, ek ti fer diferans ant travay sosyal, travay sendikal, travay elektoral pu parti reformis u burzwa ek travay enn parti politik kuma Lalit ki ena enn program tranzisyonel ki viz enn revolisyon sosyalist. Ti ena buku kestyon, komanter ek deba depi partisipan dan kur.

Prosenn kur pu Samdi 6 Septam, me partisipan finn fer enn demand pu ki kur kumanse 3.00p.m. olye 4.00 p.m.