Galleries more

Videos more

Dictionary more

Muvman Liberasyon Fam pran pozisyon kont Lalwa ERB

24.08.2008

Muvman Liberasyon Fam finn avoy nu text zot priz-de-pozisyon lor Employment Rights Bill ki finn vinn "akt" kan Parlman finn vot li Vandredi. Depite Lopozisyon ti fer enn "walk-out", malgre ki zot pa kont lalwa lor okenn pwen de-fon. Finn ena tut-enn senaryo pu kree lespas pu MMM ek MSM redor zot blazon. LALIT ena plezir repran text MLF so priz de pozisyon.


Muvman Liberasyon Fam pran pozisyon fermeman kont sa 2 lalwa zimo modi ERB ki finn prezante ek finn vote dan Lasanble Nasyonal yer swar. Sa de lalwa-la, tu seki zot pu fer se ogmant explwatasyon travayer ankor plis. An partikilye, fam travayer ki pu plis oprime par sa de lalwa-la:

1) Patron pu kapav re-organiz prodiksyon plizumwen kuma li ki vedir ki enn travayer fam bizen kapav travay lor shift 12erdtan. Fam deza sarye fardo luvraz lakaz ek okip zanfan, alor li pu dubleman oprime. Ena deza sekter kot pe fer shift 12erdtan (par exanp dan konpayni textil CIEL ki travayer finn konteste divan TAP), e ena byen tigit fam ki reysi travay dan sa sekter-la. Sa kalite lerdtan travay-la inimen pu fam ek zom osi.

Mem si konze maternite pe res 12 semenn, kan enn fam ansent, li pu bizin travay lor enn kadans travay ki kapav ariv 12erdtan travay par zur.

2) Li osi vedir ki travayer pu perdi overtaym pwiske lerdtan travay, anpratik, nepli pu konte lor 8erdtan u 9erdtan par zur, me lor 15enn. Dan sekter kot lapey de baz byen feb, e sa li sekter kot buku fam travay (par exanp dan Zonn Frans), li vedir total lapey ki fam (ek zom ki travay dan sa sekter-la osi) pu amenn lakaz, li pu diminye.

3) Travayer pu perdi 6 zur sik par lane. Mem si teorikman lokal pe ogmante, sorti 14 vinn 20, ena zis 10 lokal kot travayer pu kapav deside kan li pu pran. Se travay fam pu amenn zanfan dispanser u lopital, pu sweyn dimunn malad, pu al reinyon paran dan lekol ... e kan konze diminye, ek anmemtan pe re-organiz lerdtan travay, se fam ki pu plis afekte.

4) Lefet ki pe aboli TCSB ek fer severenns alawenns vinn plis "negosyab" pwiske PS Minister Travay ankuraz ki ena "settlement" plito ki amenn ka Lakur, uswa ankuraz dimunn al lor alokasyon somaz kuyoner ki pu dire zis enn an: tusala pu ena lefe pu diminye sekirite danplwa.

Lefe zeneral tu sa bann sanzman-la, seki emansipasyon relatif ki fam finn gayne atraver plis lindepandans ekonomik akoz fam travay ek gayn lapey, li pu efrite. Fam pu revinn prizonye lafami patriarkal.

Se kifer MLF kondann ERB

Siyne par MUVMAN LIBERASYON FAM
23 Ut, 2008