Galleries more

Videos more

Dictionary more

Nuvo Kur Stand-Alone Module lor LANGAZ KREOL pu lane akademik 2008-2009

22.08.2008

Liniversite Moris pe lans dezyem kur Stand-Alone Module lor Creole Languages pu lane 2008-2009. Li enn kur ki ekivo a 6 Kredits pu 90er tan kur.

Kur la pu tret diferan laspe tel ki: diferan fason definir bann lang Kreol, diferan perspektiv teorik lor zenez bann lang Kreol. Tipolozi bann lang Kreol; Kreol a baz Franse, Kreol a baz Angle, Kreol a baz Portige, etc. Deskripsyon lingwistik bann lang Kreol: fonolozi, morfolozi-sintaktik, etimolozi, lekzikal. Lang Kreol depi oral a lektir ek lekritir; grafi, met a zur enn matalangaz.

Bizin sulinye ki sa dezyem kur la finn posib gras a demand ki finn ena depi diferan lorganizasyon ki milit pu promuvwar langaz Kreol, sutyen lekcherer Liniversite ek demand depi bann etidyan ki finn swiv premye kur lor Creole Studies lane 2007-2008.