Galleries more

Videos more

Dictionary more

Manifestasyon kont nuvo lalwa travay

08.08.2008


Trade Union Common Plaform (TUCP) ek Fron Syndikal de Gos (FSG) finn manifeste Mardi le 5 Ut, zur ki Minis Bunwaree pe prezant nuvo proze de-lwa ki pu rann kondisyon travay pli difisil.
Employment Relations Bil (EReB) ek Employment Rights Bil l (ERiB) se 2 nuvo lalwa
ki Guvernman pe amene pu ranplas IRA ek Labour Act pa dan lintere travayer.
Dan LALIT nu finn tultan amenn kanpayn kont lalwa IRA ki rann tu lagrev ilegal. Lalwa EReB zordi pe kontiyn azir kuma enn miray pu anpes drwa degrev.
Bann manb LALIT ti prezan pu sutenir manifestasyon sindikal.