Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konferans de Pres Fron Komen Sekirite Alimanter

12.07.2008


Konferans de Pres, Zedi le 10 Ziyet kot 'Fron Komen Sekirite Alimanter' (FKSA) ti rann piblik enn sart ki 12 lorganizasyon finn enndors. Sa sart-la finn lanse dan kontex kriz alimanter mondyal ek so lefe dan Repiblik Moris.

Manb Fondater FKSA ena;
Mouvement pour l'Autosuffisance Alimentaire
Muvman Liberasyon Fam
General Trade Union Federation
Kishore Mundil (Associate Prof, UoM, Agric Management)
Fron Travayer Sekter Prive
Mauritius Planters' Association Co-operative Society
Amis de Rodrigues
Federation of Pre-School Playgroups
Ledikasyon pu Travayer
Institute for Consumers Protection
LALIT

FKSA finn remet kopi sart a Premye Minis, Minis de Finans ek Minis Agro-Indistri e pe dimann guvernman vinn delavan avek enn plan pu itiliz later dan Moris pu plantasyon ek prodiksyon Manze.

Tu bann lorganizasyon dan Fron pe sirkil sart-la a bann manb e Mardi le 15 Ziyet FKSA pe zwenn pu diskit lor enn plan daksyon.

FKSA finn pran nesans apre tab-rond ki parti LALIT ti organize le 28 May GRNW lor kriz alimanter.