Galleries more

Videos more

Dictionary more

Dirizan Lalit, Ragini Kistnasamy koz lor Diego Garcia dan reynion anti-baz Zapon

04.07.2008


Pandan enn sezur ase bref dan Zapon, Ragini Kistnasamy, manb dirizan Lalit ti partisip dan 5 evennman dan Tokyo ek dan Okinawa, tu otur lalit kont bann baz militer Ameriken. Li finn partaz lexperyans ek konesans lor Diego Garcia, ek lalit kont sa baz la, avek dimunn dan lalit kont baz Ameriken dan Zapon.

Premye zafer dan Tokyo ki Ragini Kistnasamy ti partisipe ti enn manifestasyon kont Camp Zama, Samdi 21 Zen, enn baz dan enn lavil ki form parti dan Tokyo. Tulemwa, bann aktivist kont baz fer enn manifestasyon kont sa baz la. Randevu ti kot lagar dan Tokyo, e kan u ariv kot sa lagar la, u fini truv pavyon an longer ek bandrol pe atann u. Manifestasyon kumanse depi lagar tren marse ziska Camp Zama. Ti ena plizir demand sa manifestasyon-la, me sirtu kont lefet ki baz Zama pe vinn "servo" larme Ameriken pu Pasifik. Enn 40-enn dimunn finn partisipe dan lamars depi lagar ziska divan laport. Laba solda Zapone vinn resevwar zot, avek bann siyn de tet ki montre respe. Par deryer, u truv solda Ameriken. Me, tu baz US dan Zapon, zot laba su pretex ki li enn "Joint command". Alor, let protestasyon dan sa manifestasyon ti adrese a Minis Linteryer Zapone, e kan kit li ar enn solda Zapone lor geyt baz, lir konteni let a-ot-vwa a tu dimunn prezan dan manifestasyon.

Lerla lamars kontiyn ziska enn 2yem geyt sa baz la. Laba, sak lorganizasyon prezan (anti-baz, lanvironnman, lape, Lartik IX (lartik dan Konstitisyon Zapon ki dir zame pei la pu servi militer ubyen ena enn larme), e reprezantan Lalit depi Moris, Ragini Kistnasamy. Ti ena enn trak enn paz ki ti introdir Ragini, Lalit, Moris ek Diego Garcia. So diskur ti tradir par Hibiki Yamaguchi enn so bann ot, depi People's Plan Study Group, enn grup anti-lager.

Mem tanto ti ena enn reynion ant 8 aktivist lape Tokyo ek Ragini. Parmi bann dimunn prezan ena ki osi aktiv dan parti politik, me zot ti laba pu zafer kont baz militer. Zot finn fer enn partaz, lor lalit kont baz dan Zapon ek kont Diego Garcia, e otur rezo NO BASES.

Enn zafer inportan ti kumans resortir. Li paret ki Leta Zini pe rod kontrol so intervansyon mondyal atraver Guam, Zapon (meynlenn) ek Diego Garcia dan lavenir.

So semenn answit, Ragini Kistnasamy ti organiz enn seans fim John Pilger, Stealing a Nation, ki ti swivi par enn deba lor fim, lor lalit kont baz lor Diego Garcia, lor NO BASES e lor lalit kont bann baz an zeneral. Ti ena lepok kot ena buku preparasyon intans pu manifestasyon dan kad reynion G-8 ki pu ena lye sa semenn la.

Ragini Kistnasamy ti dir "Mo ti soke par degre lokipasyon militer dan Zapon meynlenn". Li enn prezans dan lavil, dan larad. Enpe partu, li dir.

Anplis de sa 3 evennman dan Tokyo, Ragini Kistnasamy ti osi al Okinawa kot prezans baz militer finn koni kuma absoliman dominan, e kot lalit kont baz, li osi, li byen for. Seki partikilye ar sa dominasyon la, se lefet ki Okinawa ti anfet sibir dominasyon depi Zapon inperyal avan (li ti enn rwayom apar avan), e lerla par larme US, ki finn servi li pu atak Zapon, e ki finn sibir bombardman Zapone. Alor, buku buku dimunn Okinawa finn perdi lavi. E buku fami dimunn perdi, zame pa finn kone kot sa bann dimunn la finn mor.

Sa lane fer 63 an depi lafen 2yem Ger Mondyal, e pu komemor sa, le 23 Zen, ti ena enn seremoni dan Okinawa. Ragini ti prezan. Li ti inplik enn 400 dimunn dan enn plas spesyal rekeyman, e kot ant 1:00 ek 3:00 pm ti ena plizir orater, sirtu depi muvman kont sak baz diferan dan Okinawa, ek enn gran santer ki osi enn depite enn Parti Sosyalist. Ragini Kistnasamy ti pran laparol pu 5 minit, ek so tradikter, Hikaru Kasahara ti tradir pu 5 minit. Prezan ti ena etidyan, militan lanvironnman, ek buku aktivist lape.

So lapremidi, apre sa, Ragini ti zwenn enn ti-grup aktivist dan Okinawa ek pandan enn reynion 3-ertan, zot finn diskit lor lalit kont bann baz, e so lyen ek lezot lalit.

Sa kalite rankont ant militan labaz dan diferan lorganizasyon reprezant enn lafors ki finn devlope atraver NO BASES, ki finn permet sa bann reynion la. Anfet manb diferan muvman ki Ragini finn zwenn dan Zapon finn deza zwenn Rajni Lallah dan enn reynion San Francisco, ek Ram Seegobin, Alain Ah-Vee ek Lindsey Collen dan No Bases kot World Social Forum dan Mumbai 2004, ek Lindsey Collen dan premye gran konferans NO BASES dan Equador lane dernyer.