Galleries more

Videos more

Dictionary more

Tab Rond lor Sekirite Alimanter

31.05.2008

Samdi 31 Me ti ena enn Tab Rond lor Sekirite Alimanter organize par LALIT. Li ti fer dan Orl LPT, Gran Rivyer Nord Wes, apartir 2:00 pm. Li ti enn fran sikse. Kontrandi an plis detay pu swiv.