Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rosa Luxemburg so panfle "Akimilasyon Kapital" an Kreol

25.05.2008


Viziter nu sayt web kapav lir tex extra-ordiner par Rosa Luxemburg lor "Amililasyon Kapital" (dan seksyon "Documents"). Tex-la extra-ordiner pu trwa-kat rezon diferan. Li ti ekrir li dan prizon dan 1915 dan Lalmayn. Li ti ferme akoz li ti pran pozisyon kont lager. Bi so panpfle se pu reponn bann lezot manb Sosyal Demokrat ki ti kritik so sedev "Akimilasyon" ki ti pibliye an 1913. Dan so liv, li ti pe deza predir sa kalite lager la. Lerla, anfendkont, sa panfle la finn vinn enn semeri absoliman finyole de so liv limem. Seki li fer se li amenn enpe pli lwen teori Marx lor ekonomiks, sirtu seki zordi apel makro-ekonomiks.


Ena osi enn ti-liv ki LALIT finn pibliye sa semenn la, si u prefer gayn li anform enn ti-liv.