Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ogmantasyon pri elektrisite dan ki lintere?

03.04.2008

LALIT denons desizyon Guvernman pu inpoz enn ogmantasyon pri elektrisite 21% apartir mwa Avril, sa pu reprezant enn fardo byin lur dan bidze laplipar menaz, sirtu kan azut usi lefe sa ogmantasyon la lor bann lezot nesesite de baz kuma prodwi frigorifye.

LALIT osi denons derapaz M.Assirvaden, chairman CEB, ki vinn fer travay propagann guvernman kan li finn vinn anons ek zistifye sa ogmantasyon la.
M.Assirvaden finn vinn dir 25,000 menaz ki reprezant dapre li 125,000 dimunn pa pu tuse par sa ogmantasyon la Chairman CEB anplas adres dimunn antan ki abone CEB, finn plito swazir pu fer enn diskur kumadir Minis Lenerzi ek anons bann desizyon konsernan proze eolyenn dan Bigara, santral Hydro La Nicoliere ek sibvansyon a lanpul ekonomik.

Ogmantasyon pri elektrisite pe fer dan mem moman ki konseye Premye Minis, Misye Joel de Rosnay pe anons so plan pu 'Maurice L'ile Durable'(MID). Enn plan ki pu etann 2008 a 2028 ki viz pu diminye prodiksyon lenerzi apartir sarbon/fuel ziska 35% ek ogmant prodiksyon lenerzi renuvlab( solar 15%, eolyenn 6% , hydro 3%, vag 3%, ko-zenerater 3% ek Biomas(Bagas) 35%).

Dan dernye enn an nu pe truv plan lor plan ki pe prezante. Ena plan M.Assirvaden, ena plan misye Joel de Rosnay san bliye plan ki Minis Abu Kasenally ti rann piblik an Avril 2007 dan kad negosyasyon ek Lerop pu lamone lakonpaynman; se plan 'Outline of Energy Policy 2007-2025' . Plan Minis Kasenally viz pu ki an 2025 ena plis ki 55% lenerzi prodwir apartir sarbon ek fuel ek leres par lenerzi renuvlab.(Solar 10%, Eolyenn 10%, Hydro 2.6%, Biomas(Bagas15%), salte 6%). Sant kont lot plan Minis Kasenally lor BBC kot li finn propoze ki sak lakaz pu ena pano soler e sak fami pu kapav mem vann elektrisite ar M. Assirvaden.

Parmi bann plan, Lindistri Sikriyer paret byin satisfe ar plan misye Joel de Rosnay, ki pe asire ki prodiksyon 35% lenerzi pu prosenn 20 an pu fer apartir bagas. Sa pu vedir bann IPP(Independent Power Producers) pu ena enn par garanti dan prodiksyon lenerzi pu enn zenerasyon ankor gras, a konseye personel Premye Minis, Navin Ramgoolam. Samem Premye Minis ki nu pu rapel ti vinn fer bann diskur kot donn legzanp bann profi astronomik ki IPP pe fer lor ledo travayer ek dimunn mizer.

Dan LALIT nu pa dakor ar sa politik enerzetik ki gard nu prizonye dan kann ek disik. Bizin enn politik enerzetik ki liber tu later lagrikol pu prodiksyon manze. Enn politik enerzetik ki prop ek bon pu lanvironnman ki pa depandan lor spekilasyon ni sibir konsekans bann konfli internasyonal.

Nu pa dakor ar sa politik pu CEB garanti profi IPP kont tu ogmantasyon pri sarbon; kont sanzman CPI, depresyasyon rupi, e de lot kote fer travayer ek dimunn mizer sarye fardo kriz enerzetik atraver ogmantasyon pri.