Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lindsey Collen lor Radio Plus Samdi 5 Avril a 9 er

04.04.2008

Lindsey Collen, manb LALIT, pu lor Radio Plus Samdi 5 Avril a 9er ansam avek Nita Deerpalsing (manb Parti Travayist) avek enn lot dimunn pankor konfirme. Size pu Program Nawaaz Noorbux li "Langaz Kreol dan Parlman". Sa li swit a kestyon parlmanter Eric Guimbeau pu PMSD lor eski Guvernman pu konsider introdiksyon langaz Kreol kuma langaz pu Parlman, e repons Premye Minis Navin Ramgoolam, ki finn dir "wi, li pu konsider li", me finn azut enn seri rezon ase bankal kifer li truv li enn "danze" pu introdir langaz Kreol dan Parlman.