Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fas a kriz sistemik, Guvernman kimanyer pe azir, ki kalite lopozisyon pe leve?

09.04.2008

Fas a kriz sistemik, ki nu kone pe pran resor dan lekonomi pei, anpartikilye depi kolaps disik ek textil, kimanyer Guvernman pe debruye?

Su presyon sa kriz la, Premye Minis pe vinn plis kuma enn monark. Li rul pei parey kuma enn lerwa rul so rwayom. So Minis ek Depite, kuma senyer feodal, pa kapav koze san ki zot bizin rann omaz a sazes zot lider Navinchandra Ramgoolam, sanki zot zir obeysans a li. Vizit Premye Minis a Bihar resaman ti enpe enn sinbol so reyn rwayal, kan li pe get vilaz so anset. Antretan, so Minis Finans Sithanen li kontinye so politik "bes latet, fonse" ver katastrof neo-liberal. Li pe aplik mem mem politik ki Paul Berenger ti aplike kan li ti Premye Minis fek-la. Sithanen kontiyn ankuraz burzwazi dan so 4 klester otur mulen, biznes bayant later ek nasyonalite Morisyen, so ofshor, so turism frazil. E antretan travay kontiyne vinn pli preker. Sa tigit anplwa ki kree, li pa neserman pu dimunn ki bizin li. Li bon ena travay dan Saybersiti, me li pa ed 40,000 laburer kann ki finn e pe kontiyne lisansye, li pa ed 10,000 artizan, ni li pa ed 50,000 travayer lizinn textil ki finn e pe kontiyn met deor. Sa stratezi ti-antrepener ki Guvernman pe kontiyne, li plito amenn dimunn ver larwinn dan det. Anmemtan, pri prodwi de baz kontiyne monte, peniri alimanter pe kumans santi. E Guvernman azir, asontur, par vinn pli monarsik ankor.?

E sa politik opuvwar, li prodir so prop lopozisyon dan pei.?
Ena prinsipalman 3 kalite lopozisyon:?
1 Ena lopozisyon "burzwa". Setadir enn lopozisyon ki pro-kapitalist, ki krwar ki "investiser" bizin kontiyne reyne, me ki pa dakor ek versyon iltra-liberalism Sithanen. Sa seksyon lopozisyon li ena tandans Fabian (setadir krwar dan benefis iniversel, pa sible) ek anfaver enn serten welfer steyt. Li ena osi tandans Keynesyenn, setadir krwar ki Leta kapav investi, avek bi pu stabiliz bann done makro-ekonomik. Sa tandans "burzwa" la, li reprezante par dimunn kuma Nita Deerpalsing ki, ironikman, li enn bakbencher Guvernman mem. Me, sa li enn kuran lopozisyon inportan. Li enn kuran burzwazi, ki opoz burzwazi istorik, ki opoz burzwazi iltra-liberal osi. Nu bizin gard an-tet sa zar lopozisyon ki tultan pe re-surse dan pei.?

2. Ena lopozisyon "ti-burzwa". Sa li enn lopozisyon ki pa mem pran pozisyon "pur ubyen kont" burzwazi ek sistem kapitalist. Naryen pa kler pu sa kuran la. Li pena okenn vizyon. Li enn kuran ki pran nesans dan enn espes dezespwar, amizir ti-burzwazi santi kriz ekonomik pe pens li. Li karakterize par listeri ek kominalism. Li tipik ki sa kuran la "pik enn kriz" lor Dulloo enn semenn, lerla "pik enn kriz" lor linondasyon lot semenn. Kan MSM kumans kriye ki li ule lalwa pandi, sa li sorti dan sa zar lopozisyon ti-burzwa la. Kan MMM kriye "law and order" "law and order" sak ler, sa osi reprezant sa kalite lopozisyon la. Pli pir, kan Berenger dan so Kongre Valiji irle: "Malediksyon lor li!" pu Berenger. Bann Radyo Prive parfwa rant dan sa kalite "lopozisyon" listeri-la. E li ena enn fon "40 an inkonpetans, sa sifi" pu sit depi SMS ki pe sirkile, ki fer rapel slogan anti-Lindepandans Gaetan Duval dan bann lane '60. U gayn oditer Radyo prive, ek lerla sitwayen ordiner, kumans koz koze anti-Guvernman ki anplas koz veritab problem, plito resanble sa zar kritik rasist "Pa met razwar dan lame zako", ubyen "Vomye pei la re-vinn pu Angle."?

3 Trwazyem kalite lopozisyon li baze lor enn vizyon dan faver klas travayer. Li enn vizyon sosyalist, e li reprezante par kuran LALIT. Li enn kuran ki finn vinn byen koeran dan dernye 3-4 an, e sirtu depi dernye Kongre Internasyonal LALIT. Li pe viz enn sistem kot tu dimunn egal divan sirvi lor later.?

Klas travayer pe suvan rant dan bann kales kase. Parfwa li kales kase kareman kominal. Mem si nu kone ki bann lorganizasyon kominal anfet finanse par burzwazi limem, kuma MMKA finance par Thierry Lagesse (get nu lartik lor arsiv NEWS). Parfwa li res deryer birokrasi sindikal, ki li, li vasiye depi sutenir ek felisit Nita Deerpalsing (kuran lopozisyon burzwa) ek rant dan kuran MSM, MMM ek Linyon Nasyonal (kuma zot ti fer otur fiz lexame lane dernyer). Parfwa, klas travayer rant dan listeri ki nuri par tit-burzwazi.