Galleries more

Videos more

Dictionary more

Liv "40 Poet" lanse

16.04.2008

Vandredi 11 Avril, Ledikasyon pu Travayer dan enn seremoni vivas ek salere ti lans enn liv poezi. Liv-la avek enn dezayn kuvertir byen for par Alain Ah-Vee, li enn vre "bizu" apel tu sinpleman "40 POET". Nivo poezi ladan byen ot, tutolong liv-la. Swa ki poem pu inklir finn klerman fer dan enn fason byen sansib, dan lesans ki sakenn ena enn rezonans partikilye, enn rezis zis pu li, enn lemosyon spesyal pu partaze. A lokazyon 40 an Lindepandans pei, LPT finn anfet reyni ansam 40 poet extra-ordiner. Li enn liv istorik, dan dub sans: so kalite telman bon, pa zis so konteni me osi so linpresyon e so latansyon pu detay kuma enn paz transparan kuler ver ant Prefas ek poem, e anmemtan liv-la reprezant pli zoli poezi pandan enn lepok istorik an antye. Ena poem depi sak diferan lepok, avek diferan sansibilite.

Liv la dedye a Kaya ki ti mor dan detansyon Alkatraz an 1999, e so poem Sant Lamur li form parti sa dedikas la.
Vinesh Hookoomsing ti fer enn diskur lansman reserse ek angaze. Li Hookoomsing ti osi sezi lokazyon pu fer enn seremoni emuvan alinteryer seremoni lansman. Li finn prezant 2 ser fe Lorens Sofi, Linda ek Medje, enn liv ki li finn prepare personelman. Ladan ena tu ev Lorens Sofi plis analiz lor limem ek so poezi. Liv la li baynd e ena enn foto Lorens Sofi lor so kuvertir. Vinesh Hookoomsing finn osi prezant LPT enn kopi sa piblikasyon spesyal la. Alain Ah-Vee, lor non LPT, ti fer enn diskur turdefors

Ala lalist poet:
Eshan Abdool Raman
Sedley Richard Assonne
José Augustin
Dany Bastien
Rishy Bukoree
Rashid Bundhoo
Mohunparsad Bhurtun
Lindsey Collen
Bam Cuttayen
Ananda Devi Anenden
Michel Ducasse
Richard Etienne
Alain Fanchon
Henri Favory
Jeanne Gerval ARouff
Vidya Golam
Anil Gopal
Gyanish Gungaram
Khal Torabally
Rajni Lallah
Jocelyn Louise
Marie-Josée Michel
Mohammad Yasine Mohubuth
Teebaye Moradhun
Alain Muneean
Vijay Naraidoo
Rowin Narraidoo
Tahir Pirbhay (Kabir Hussen)
Marcel Poinen
Patrick Ramdhony
Ramesh Ramdoyal
Shyam Ramgoolam
Chaya Ramma
Emmanuel Richon
Vimala Rungasamy
Joe Seetohul
Lorens Sofi
Umar Timol
Shawkat Toorawa
Dev Virahsawmy

An vedet dan liv, ena plis ki 20 parmi bann poet ki finn deza partisip dan Konkur Literer LPT ubyen finn deza pibliye par LPT, ubyen fer ziri pu LPT, kuma Ramesh Ramdoyal ek Vidya Golam. Ena ki zot liv deza servi dan kur LPT, kuma Henri Favory, Eshan Abdool Raman, Alain Fanchon, Lindsey Collen, Shyam Ramgoolam. E, kuma u pu remarke ena ekrivin byen koni e respekte mem internasyonalman kuma Ananda Devi, Dev Virahsawmy, Henri Favory, Khal Torabally, Umar Timol, Lindsey Collen akote poet koni dan enn lot domenn plis ki dan poezi kuma mizisyen ek lider LALIT, Rajni Lallah, ek santer-konpoziter kuma Marcel Poinen, travayer sosyal Alain Muneean, akademik Shawkat Toorawa, skilpter Jocelyn Louise.