Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sesyon ledikasyon politik ar Mike Cole, professor marxist depi Langleter

18.04.2008

Ti ena enn invite spesyal Merkredi 16 Avril dan Orl LPT, GRNW pu sesyon "Ledikasyon Politik" ki LALIT fer sak 15-enn, Professor Mike Cole. Li enn Marxist ki osi Professer dan departman "Ledikasyon ek Egalite" kot University College Bishop Grosseteste dan lavil Lincoln dan UK. Li finn osi travay kuma akademik Liniversite Brighton. Resaman, li ti pe vizit Moris ek Sesel e li finn aksepte pu pran laparol kot LALIT lor size "Ledikasyon ek Marxism" dan nu nuvo seri sesyon "Ledikasyon Politik". Sa vedir apre Dr. Nadja Rakowitz depi Frankfurt 15-enn dernye, nu finn gayn enn 2yem viziter Marxist pu ed nu dan nu ledikasyon onn-going.

Diset militan LALIT ti prezan pu intervansyon Mike Cole. Li finn donn enn apersi lor so liv resan, sapit par sapit, e finn permet nu swazir ki laspe pli interes nu ladan. Apre enn deba, nu finn dimann plis eklersisman lor so analiz lor kimanyer sistem ledikasyon li anmemtan enn bastyon pu tini sistem kapitalist anplas, e li osi kapav donn lokazyon pu kritik sistem kapitalist. Apre so intervansyon ti ena kestyon repons. Lerla, lor reket Mike Cole, ti ena enn introdiksyon ek ti-listorik LALIT prezante par Alain Ah-Vee, tandi ki Rajni Lallah ti explik lyen ki ena Moris e sirtu dan LALIT ant liberasyon fam ek lalit de klas.

Apre sesyon formel, enn sesyon informel byen rilax ti derule anba kyos deryer Orl, ziska finn ariv ler pu enn dine ansam. 4 diferan manb LALIT ti prepar 4 laspe enn repa byen Morisyen. Partner Mike Cole, Susi Knopf, ti partisip dan deba plenyer, e dan sesyon informel ti diskit so letid aktyel. Apre ki li ti fer letid sosyolozi, avan li gayn so 2 zanfan, li finn asterla preske terminn so degre dan nersing. Li pe fer enn disertasyon dan sosyolozi nersing, e anpartikilye pu examinn prezize rasyal delapar staf nersing dan zot relasyon ar zot pasyan.

Prof. Mike Cole, dan so diskur, finn sirtu, de pwendevi Marxist, reponn a analiz Post-Modernist, Post-Striktiralist, Trans-kiltirist lor kestyon "ledikasyon", ek osi reponn nuvo tandans apel "Critical Race Theory". Li finn dir ki mem si tu sa bann teori aport serten lavanse pu konpran lemond otur nu, zot tu ena tandans tom plot dan lesans ki zot pa propoz okenn pist lor kimanyer pu sorti dan problem ki zot expoze.

Prof. Mike Cole li enn exper dan "egalite" dan ledikasyon, setadir kimanyer anmemtan profeser lekol (depi primer ziska liniversite) kapav aprann aplik plis egalite dan klas asterlamem, e anmemtan organize pu gayn bann mezir lezislativ ki ennfors plis egalite, anmemtan expoz limitasyon a egalite posib dan sistem kapitalist. Kan li koz egalite, Mike Cole pe koz egalite dan sans ki pena prezize dan konteni ledikasyon ni dan so form ni pena okenn diskriminasyon lor baz sex, lor baz rasyal ubyen kominal, lor baz oryantasyon sexyel, ni lor baz laz, e sirtu pa lor baz de-klas. Okontrer, li dir ledikasyon bizin expoz natir de klas sosyete kapitalist, e ledikasyon bizin uver deba lor size "kapitalism ubyen sosyalism" dan lekol.Sa dernye tabu kot pa gayn drwa koz sosyalism dan lekol bizin depase, li finn dir. Prof. Mike Cole so tez PhD ti lor "Racism, History and Educational Policy: From the Origins of the Welfare State to the Rise of the Radical Right".