Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sityasyon Politik otur Fet Travay 2008

27.04.2008

Kan Fet Travay pe vini, li pa zis enn dat pu lager laful. Li osi enn dat ki fer tu dimunn rapel seki nu ti bizin rapel tulezur. Setadir, nu rapel ki travayer prodwir larises sa pei la. Travayer lepase ki finn prodwir kapital ki ena zordi. Travayer leprezan pe prodwir kapital ki pu la dime. E malgre sa verite la, nu pa truv drol ki se patrona ki pran tu desizyon lor ki pu prodwir ek mem lor seki travayer finn prodwir ek pe prodwir.

Kan ena enn kriz sistemik kuma enan asterla avek krash dan marse disik, kan ena enn peniri manze dan lemond, lerla travayer bizin fer preparasyon pu azir politikman pu aret sa sityasyon la. LALIT pe zwenn Gran Rivyer Nord Wes le Premye Me, an fami, pu kontiyn fer sa preparasyon politik la. Lemet kan pena manze, li pa enn solisyon. Bizin prepar enn program pu travayer pran kontrol.

Antretan, Guvernman Ramgoolam konplis ar tablisman, ar patrona an zeneral, e pe kontiyn bayant later Moris ar milyoner internasyonal. Guvernman pu balot de kriz an kriz. So Ramjuttun finn kit li. So Dulloo finn kit li. So Baichoo pa kone. Lezot parey. Zot konn sa patern ki finn etablir depi 1987 vini-mem, kot ansyen parti opuvwar ena tandans perdi prosenn eleksyon zeneral. Alor, zot pe rod zot moman pu sote. Ena lezot Minis ki pu kontiyn fer gaf. Ena bakbencher ki pu kontiyn sot-sote. So MBC kontiyn flat Ramgoolam tuleswar. So lapres ekrit kontiyn sakuy Ramgoolam akoz zot ek patrona an zeneral prefer Berenger, anfend-kont, e zot ti pu byen kontan li rant dan Guvernman. Demand patrona li byen kler dan lagazet: Zot ule mont pri disik dan labutik. Zot ule Labank Santral depresye rupi. Sa fer gran tit. Zot ule fardo kriz vinn lor ledo travayer. Gran-planter kann ek buku ti-planter ki swiv zot, zot demand osi byen kler dan zurnal. Zot ule aret pey enn tax appel CESS. Zot pena enn program pu tu dimun.

Lopozisyon a sa guvernman la ena zis 3 tandans pur lemoman, anterm so konteni politik.

1. Ena enn lopozisyon burzwa. Sa inkarne drolman par Nita Deerpalsing, ki anfet enn depite kote Guvernman. Sa kalite lopozisyon revandik enn lot form kapitalism, pa neo-liberalism Sithanen ubyen Berenger. Li ena tandans Keynesyenn (setadir revandik plis depans piblik) ek tandans Fabian (revandik enn sekirite sosyal larz ki pa riske dezord parmi lamas dimunn).

2. Ena enn lopozisyon ti-burzwa. Sa li byen suvan koz nerport, sot de kokalann, sanz zot revandikasyon san pran lapenn explike kifer. Parfwa zot pa mem kone ki bizin revandik kiksoz, e zot zis fer enn kominalism aveg. Li enn kuran ki sorti dan dezespwar reyel ki ena dan tit-burzwazi amezir kriz sistemik apovri li. Sa lopozisyon la nuri limem parfwa ar listeri (apre linondasyon ubyen siklonn, akoz ladrog, akoz problem "law and order" e nuri limem parfwa ar isyu politik ki par kaponnri evit atak seki fondamantalman move dan sistem aktyel. Par exanp, zot ankuraz dimunn mobilize lor tem kuma komye kas staf DWC lisansye pu gayne, ki pursantaz dimunn pu gayn sibsid fiz lexame SC ek HSC, koripsyon, frod, etc. Kuran ti-burzwa li inklir buku organizasyon kominalo-relizye. E resaman nu finn truve ki serten ladan, sinon tu, zot finanse par burzwazi limem. Mario Flore finn admet li finanse par Thierry Lagesse. VOH dir li finanse par serten "personnes" san spesifye. Gregoire dir role model se Lise Coindreau.

3. Enan enn lopozisyon baze lor enn platform klas travayer avek enn vizyon pu sosyalism. Sa li inkarne par LALIT so program pu enn lekonomi alternativ ek so program pu sosyalism ki batir konsyaman par klas travayer. [Get lot lartik lor NEWS pu Trak avek 10 revandikasyon imedya].

Ziska ler, birokrasi sindikal finn balot ant felisit Nita Deerpalsing, galup deryer manifestasyon MMM, MSM, UN, swiv azanda "povrete" ki Guvernman ek World Bank finn mete, res lor defansiv lor tu pwen, san okenn program sosyalist. Pa kapav atann zot pu fer plis ki sa. Sindika li enn kreatir ki ena tandans defann aki travayer, enn travay inportan, me enn travay ki pa sifi, sirtu dan enn kriz.

Ler inn vini pu u zwenn dan mobilizasyon politik LALIT pu enn lekonomi alternativ.

PU SEKIRITE ALIMANTER, BIZIN PLANT MANZE lor later tablisman