Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike LALIT lor Revokasyon Madun Dulloo kuma Minis

17.03.2008

Zordi nu dan enn kriz sistemik, ki sorti dan lekonomi. Ni politik MMM-MSM kan zot ti o-puvwar ni sa mem politik de drwat iltra-liberal Rama Sithanen dan guvernman Lalyans Sosyal finn kapav bare. E sa kalite kriz-la, suvan amenn dan so turbiyon tu kalite kriz politik.

Zordi Navin Ramgoolam pe vinn dir lor televizyon ki akoz Moris finn perdi marse preferansyel pu disik lor marse internasyonal, ek akoz lafin lakor miltifib lor textil, ki nu dan sa sityasyon la. Li vre. Me sa 2 kitsoz la ti previzib, zot pa bann sirpriz, zot pa bann sok, kuma li fer krwar.

Pandan 3 zan ki Madan Dulloo ek so MMSM ti dan Guvernman, kan li ti Minis Zafer Etranzer, li finn konplis dan vot plizyer bidze ek lezot mezir an faver burzwazi ek kont lintere travayer. Zordi li pe vinn suzantand ki li pa dakor ar politik Guvernman. Zordi li pe vinn fer referans vag a kestyon Chagos. Me, dan LALIT nu truve ki klerman li ena lezot preokipasyon. So bann pozisyon pena nanye afer ar remet ankestyon politik anfaver kapitalis ek kont klas travayer ki bann diferan Guvernman inn amene, ni lor pwen prinsipal dan politik etranzer.

Kan nu gete dan ki kontex revokasyon Dulloo inn vini, nu truve ki li anmemtan ena enn posib parsyel dan sirkonskripsyon Ashok Jugnauth. Sa parsyel la (kuma buku parsyel fer) kapav presipit enn re-aliynman politik. Ena usi lefet ki burzwazi istorik santi ki li mank enn reprezantasyon for dan guvernman. Anfet a linteryer Lalyans Sosyal ena petet 3 tandans: enn anfaver enn lalyans ek MMM, enn lot an faver enn lalyans ek MSM, ek enn ki krwar Lalyans Sosyal ase for pu napa bizin okenn lalyans. Tusala pe arive ek enn bakgrawnd "reform elektoral", ki bizin mazorite de-tyer ek trwa-kar, alor li kapav vinn enn pretex pu enn koalisyon. Sa li sirtu posib, presizeman akoz gravite kriz sistemik aktyel.

Nu kapav usi poz nu kestyon lor lyen posib ki ena ant reaksyon disproporsyone Navin Ramgoolam swit a nuvel lor Radio One lor rezon pu lekel pa finn ena Kabine Minis, enn kote, ek deklarasyon ek revokasyon Madan Dulloo, lot kote. E petet enan ankor ka enpe kuma pu Madun Dulloo.

Dan so intervyu "a-so" ar Radio Plus Lindi, Madun Dulloo, finn klerman ase etone ki li finn revoke. Klerman pena okenn propozisyon ferm depi MMM, kuma serten medya finn anonse. Alor, Madun Dulloo kapav pe zwenn klib Ashok Jugnauth, Raj Dayal ek Dinesh Ramjuttun. E tusala pu definitivman amenn fristrasyon parmi potansyel "premye-ministrab" dan MMM.