Galleries more

Videos more

Dictionary more

Politik Terer Israel Kont Palestinn

14.03.2008

Politik terer Israel kont lepep Palestinyin finn aksantye dan dernye 3 semenn. Bann avyon Israel (ki Lamerik finn donn zot) finn bombard plizir kartye Gaza, enn bann rezyon avek pli ot dansite popilasyon dan lemond. Dapre lasosyasyon Israelyin B'Tselem, zis ant le 27 Fevriye ek 3 Mars larme Israel finn tuy 106 Palestinyin dan Gaza, ladan ena 54 sivil, parmi lekel 25 zanfan e zenes anba 18 an.

Enn nuvo spiral vyolans riske deklanse apre ki Israel finn rant andan Bethleem e tuy enn dirizan ek 3 aktivis Palestinyin. Anfet sa latak-la finn arive zis apre ki Premye Minis eli dan Gaza, Ismael Haniyeh ti fer enn lapel pu ki ena enn peryod trev avek Israel. Sa lapel-la ti fer dan mem moman kot ti ena bann siyn enn sese lefe iminan ant Hamas ek Israel.

Dapre enn sondaz realize par Liniversite Tel-Aviv e ki finn pibliye dan lagazet Haaretz le 27 fevriye, 66% Israelyin anfaver ki guvernman Israel angaz bann diskisyon avek Hamas pu enn sese lefe ek liberasyon solda Israelyin Gilad Shalit.

Rezilta sa sondaz-la pe montre ki stratezi Israel pu izol Gaza avek bi pu sey pus so abitan pu lev kont Hamas pa pe marse. Okontrer dapre bann obzervater internasyonal ki dan Gaza zame popilarite Hamas pa finn sitan ot. Sa li anparti akoz dirizan Hamas zot usi met lake pu al pran manze, bonbonn gaz ek lezot komodite. E sirtu parski se ladireksyon Hamas ki ti pran linisyativ pu fer sot miray ki ti pe anserkle popilasyon Gaza pu ki zot kapav al aprovizyone dan Lezip.