Galleries more

Videos more

Dictionary more

Obityer Herve Marcelin, pli koni kuma Kolet

14.03.2008

Herve Marcelin, pli koni kuma "Kolet" finn mor laz 62 an le 14 Mars, 2008. Abitan Bambous, li ti manb LALIT ant 1977 ek 1983, e finn re-vinn aktif politikman ankor enn fwa apre so retret resan kuma Caretaker lekol primer Valijee. Le 1 Fevriye sa lane la, mem li pa ti tro byen, li ti prezan dan Kongre LALIT.
Apranti dan mulen Medine depi laz 14 an, afors li finn rod drwa pu travayer, zame li pa ti gayn promosyon. Li finn res "apranti" mem. Aktif dan brans SILU-UASI Medine, li ti partisip dan lorganizasyon gran lagrev Ut '79. Tablisman Medine ti lisansye li. Apre enn an mobilizasyon, apre so partisipasyon dan lagrev lafaim an Septam 1980 ansam ek Paul Berenger ek Ram Seegobin ek lezot dan sindika, li ek lezot lisansye ti gayn travay dan Guvernman, li kuma Caretaker lekol. Anplis perdi so plas travay, Kolet finn osi sufer kan li ti perdi so later, later kot so lakaz kot li ek so fami ti reste. Legliz ti pe pran so later, morsele, vande. La, osi, apre enn long lalit, li finn regayn o-mwen sa 2 porsyon later kot lakaz so fami ete ziska zordi.
Li pa ti konn lir-ekrir kan li ti zwenn LALIT, alor li finn aprann literesi ar Ledikasyon pu Travayer dan enn kur dan Baitka, Bambous. Byen vit li finn aprann lir, e plitar li finn vinn profeser literesi, e finn montre par duzenn dimunn lir-ekrir. Li ti osi eli Prezidan LPT an 1983.
Li ti dan lekip LINITE PROGRESIST ki ti gayn eleksyon vilaz an 1979 e ti amenn buku sanzman dan vilaz Bambous.
Li ti manb Komite Bambous Health Project (1979-83) e manb Labutik Koperativ Bambous ziska so lamor.
Limem ki ti invant term "konekter" pu ranplas term "kolekter" pu dimunn ki ramas kotite pu sindika ek lasosyasyon.
LALIT prezant kondoleans a so fam ek tu so zanfan.
LC