Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kumansman enn sanzman dan politik langaz dan Ledikasyon

13.03.2008

Minis Gokhool finn fer enn lanons ofisyel pu dir ki li pe met dibut enn komite pu get introdiksyon langaz maternel kuma medyum lanseynnman dan lekol dan enn fason syantifik. Dan sa komite la anplis Minister Ledikasyon pu ena Liniversite Moris (UOM), Mauritius Institute of Education (MIE), Bureau de l'Education Catholique (BEC).

Dan LALIT nu remarke ki Minis Ledikasyon pe bizin sede fas a presyon ki pe ena pu introdir langaz maternel dan ledikasyon. BEC finn e kumans servi langaz maternel dan so bann seksyon prevok e osi fer lanons pu servi langaz maternel dan 10 so bann lekol primer apartir 2010. UNESCO, Linyon Eropein (EU) ek mem Labank Mondyal, pe dir ki langaz maternel pli bon. LALIT ek LPT depi lontan pe milit e pe kritik Minis Gokhool lor so move politik langaz dan ledikasyon. Plizyer komite Drwa Imin dan Nasyon Zini finn kritik Guvernman Moris. Resaman, finn kumans ena presyon kominal depi Federation Creole Mauricien (FCM) ek Voice of Hindu (VOH) osi.

Zordi li kler ki tu bann konvansyon lor drwa imin ek buku resers pedagozik byen koni dir ki bizin servi langaz maternel dan ledikasyon. Dayer kan servi langaz maternel, li devlop kapasite reflesi. Guvernman Lalyans Sosyal finn bizin kumans rann kont lor sa size la.