Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fet Lindepandans : Zoli Perfomans Fizyon par Arts Academy, Eric Triton, Veronique Zuel-Bungaroo & co.

13.03.2008

Le 12 Mars ti ena enn pli zoli program kiltirel ki finn deza truve pu enn selebrasyon Lindepandans. Apre 40 an, finalman, enn kreasyon artistik profon pu enn fet ofisyel. Kan nu ekut Eric Triton pe akonpayn poem Sandhip Bhimjee ek soprano Veronique Zuel-Bungaroo avek so bann anvol siperb, kan nu ekut Eric Triton fer lyezon si dus ant diferan seksyon enn long morso prepare e prezante par Arts Academy, nu kone ki bote kapav kree pu enn tel spektak. E kan tabla ek instriman Menwar akonpayn dansez Anna Patten ek danser Grenouille, la osi, nu truv ek tann kiksoz nuvo, kiksoz interesan. Koreografi, organizasyon lasenn, kostim, tu, ti byen inpresyonan. Omaz a travayer, ki ti tem sa morso la, ti liber bann artist depi sa santimantalite vid otur tem egalman vid, morisyanism ek patriotism, ki Lindepandans abitye provoke.