Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zurne Internasyonal Fam : Distribisyon trak MLF

10.03.2008

Isi ena kopi trak ki 10 manb MUVMAN LIBERASYON FAM ti distribiye deor gran rasanbleman ki Minister ti organize pu 1,200 lasosyasyon fam dan Moris, Samdi 8 Mars pu Zurne Internasyonal Fam:

Kamarad Manb dan Lasosyasyon Fam,

Bonn fet fam! Zurne Internasyonal Fam enn zoli lokazyon pu nu selebre lefet ki nu fam, e osi pu fer enn konsta lor nu lalit pu emansipasyon. Kimanyer nu kapav amenn nu ket pu liberasyon tu fam pli divan?

Seki nu konstate zordi, se ena buku menas divan fam, sirtu depi lekonomi kapitalist:
* Sekirite alimanter an gran danze. Ena peniri manze dan lemond, anparti akoz sanzman klima, anparti akoz pe servi later agrikol pu fer bio-karbiran. Peniri la pe amenn ogmantasyon pri nitrisyon de-baz kuma zame nu finn truve avan. Anmemtan, dan Moris ena menas pu retir sibsid lor manze de baz. Sa sityasyon enn traka pu tu fam.
* Sekirite anplwa an danze. Avek lisansiman buku fam depi lizinn textil e avek tablisman pe met fam deor, fam byen afekte par somaz ek insekirite dan travay. Pa pe kree nuvo anplwa pu fam.
* Drwa sosyal existan, kuma ledikasyon, lasante, pansyon vyeyes, vev, andikape - drwa ki dubleman inportan pu fam - menase par politik neo-liberal ki dernye Guvernman ti aplike, e ki Guvernman aktyel pe aplike.
* Anzeneral, pei la dan enn kriz grav parski depi so nesans li finn depann lor disik, e zordi (40 an apre Lindepandans) sa proteksyon ki ti rann disik rantab nepli legal su World Trade Organization. Depi plis ki 30 an Moris finn depann lor zonn frans, e zordi konsep "zonn frans" li osi, li ilegal, dapre World Trade Organization.

Seki finn arive, se Guvernman pe sey fer fas sa kriz la par re-flot bann gran konpayni tablisman (zordi apel zot 4 "klester", e zot otur Medine, SUDS, FUEL ek Belle Vue) san mem exzize ki tablisman servi sa Larzan Lerop ki guvernman pe donn li, pu kree anplwa.

Alor, dan enn moman parey, li inportan ki tu lasosyasyon fam met divan revandikasyon ki valab, setadir bann veritab "demand" ki pu transform nu lavi. Li enn moman kot nu bizin fer atansyon nu pa fer erer.

1. Fode ena kreasyon veritab travay, e napa fye zis lor "mikro-kredi". Tro buku fam finn andete. Tro buku tit-antrepriz bankrut, 80% apre 3 an lexistans.

2. Fode kree travay dan plantasyon manze, e dan lizinn agro-indistriyel ki prezerv ek transform bann prodwi agrikol, pu ki Moris ena so prop aprovizyonnman nuritir.

3. Bizin re-met kontrol pri lor tu item debaz.

Alor, pu met tu sa revandikasyon divan, fode National Women's Council fonksyone byen, pu li vinn enn kurwa pu nu demand. Pu ki li fonksyonn byen, fode li reyni zis lasosyasyon non-profi, non-relizye, non-kominal. Kumsa, li ankuraz fam pu inifye. (Lorganizasyon ki fer profi, ubyen ki relizye ubyen ki kominal, kapav afilye lezot plas, me pa dan NWC). Nu pe vinn delavan avek enn "Charter" revandikasyon ki amenn linite tu fam e ki al ver nu emansipasyon.

Si, dan u lasosyasyon u ti pu kontan enn reynion avek enn-de manb komite Muvman Liberasyon Fam. Salitasyon,

Muvman Liberasyon Fam, 1A La Croix St, Forest-Side.

NU, FAM, NU PA ULE ENN-DE FAM MONTE
DAN ENN LEMOND KOT INEGALITE TUZUR REYNE!
NU ULE ENN SOSYETE EGALITER, PA ENN-DE FAM MONTE dan YERARSI PATRIARKAL!